Rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 roku - w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 roku - w sprawie ewidencji gruntów i budynków

 

 

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

 

 

 

Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

 

 

 

§ 1.

Rozporządzenie określa:

 

1)   sposób zakładania ewidencji gruntów i budynków, zwanej dalej "ewidencją",

 

2)   sposób prowadzenia ewidencji oraz szczegółowe zasady wymiany danych ewidencyjnych,

 

3)   szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją oraz zakres informacji objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości,

 

4)   sposób i terminy sporządzania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją,

 

5)        rodzaje budynków i lokali, których nie wykazuje się w ewidencji.

 

 

 

§ 2. 

1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

 

1)   ustawa - ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

 

2)   jednostka organizacyjna - państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

 

3)   osoba - osoby fizyczne i osoby prawne,

 

4)   budynek - obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu standardowej klasyfikacji i nomenklatury, wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668),

 

5)   lokal - samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903),

 

6)   wartość gruntu, wartość budynku i wartość lokalu - wartość katastralną nieruchomości lub jej części składowej ustaloną na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543).

 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 

1)   właścicielu, użytkowniku wieczystym, użytkowniku, władającym - należy przez to rozumieć również odpowiednio współwłaściciela, współużytkownika wieczystego, współużytkownika, współwładającego,

 

2)   staroście - należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu.

 

 

 

§ 3. 

  1. Ewidencję zakłada się i prowadzi w systemie informatycznym, którego podstawę stanowią komputerowe bazy danych ewidencyjnych, z uwzględnieniem:

 

1)   potrzeb związanych z wykonywaniem zadań wymienionych w art. 21 ustawy,

 

2)   istniejącego podziału kraju dla celów ewidencji, opartego na zasadniczym trójstopniowym podziale terytorialnym państwa.

 

  1. Komputerowe bazy danych ewidencyjnych stanowią integralną część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

 

 

§ 4. 

Ewidencja obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem morza terytorialnego.

 

 

 

§ 5. 

Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji są:

 

1)   jednostka ewidencyjna,

 

2)   obręb ewidencyjny,

 

3)   działka ewidencyjna.

 

 

 

§ 6. 

1. Jednostkę ewidencyjną stanowi obszar gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy, a w przypadku gdy w skład gminy wchodzi miejscowość o statusie miasta - również w granicach administracyjnych miasta.

 

2. W miastach, w których utworzone zostały dzielnice, jako jednostki pomocnicze gminy, jednostką ewidencyjną może być obszar dzielnicy lub kilku sąsiadujących ze sobą dzielnic.

 

3. Jednostkę ewidencyjną określa nazwa własna oraz identyfikator krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, prowadzonego na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

 

 

 

§ 7. 

1. Jednostka ewidencyjna dzieli się na obręby ewidencyjne.

 

2. Przy projektowaniu przebiegu granic obrębów uwzględnia się podział na rejony statystyczne i obwody spisowe.

 

3. Granice obrębów wiejskich powinny być zgodne z granicami wsi i sołectw.

 

4. Granice obrębów na obszarach miast powinny być zgodne z granicami dzielnic i w miarę możliwości pokrywać się z granicami osiedli i zespołów urbanistycznych oraz naturalnymi granicami wyznaczonymi w szczególności przez cieki, ulice, linie kolejowe i inne obiekty fizjograficzne.

 

5. Na odcinkach wybrzeża morskiego granice obrębów powinny być zgodne z linią podstawową morza terytorialnego.

 

6. Teren zamknięty, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy, może stanowić odrębny obręb ewidencyjny zastrzeżony ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.

 

7. Obręb w jednostce ewidencyjnej jest określony przez jego nazwę i numer lub wyłącznie przez numer.

 

 

 

§ 8. 

1. Podziału na obręby i określenia ich granic dokonuje starosta, po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo organu do spraw zagospodarowania przestrzennego oraz właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej.

 

2. Wyniki ustaleń, o których mowa w ust. 1, wykazuje się na mapie przeglądowej sporządzonej, w zależności od wielkości obszaru, w skali 1:10.000 lub 1:25.000.

 

 

§ 9. 

1. Działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.

 

2. Sąsiadujące ze sobą działki ewidencyjne, będące przedmiotem tych samych praw oraz władania tych samych osób lub jednostek organizacyjnych, wykazuje się w ewidencji jako odrębne działki ewidencyjne, jeżeli:

 

1)   wyodrębnione zostały w wyniku podziału nieruchomości, a materiały powstałe w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z tym podziałem przyjęte zostały do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

 

2)   są wyszczególnione w istniejących dokumentach określających stan prawny nieruchomości, a w szczególności w księgach wieczystych, zbiorach dokumentów, aktach notarialnych, prawomocnych orzeczeniach sądowych i ostatecznych decyzjach administracyjnych, a jednocześnie są działkami gruntu lub działkami budowlanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

 

3)   obejmują grunty zajęte pod drogi publiczne, linie kolejowe, wody śródlądowe, rowy, a ich wyróżnienie w postaci odrębnych działek jest celowe ze względu na odrębne oznaczenia tych gruntów w innych ewidencjach i rejestrach publicznych bądź ze względu na ich różne nazwy urzędowe.

 

3. W razie wzajemnego przecinania się linii kolejowych, dróg publicznych, morskich wód wewnętrznych oraz wód śródlądowych, przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się następujące zasady:

 

1)   morskie wody wewnętrzne oraz wody śródlądowe, z wyjątkiem wód płynących rurociągami lub krytymi kanałami, dzielą linie kolejowe i drogi publiczne na odrębne działki ewidencyjne,

 

2)   linie kolejowe dzielą drogi publiczne na odrębne działki ewidencyjne,

 

3)   drogi wyższej kategorii dzielą drogi niższej kategorii na odrębne działki ewidencyjne.

 

4. W obszarze obrębu działka ewidencyjna jest wyróżniana przez jej numer, który ma postać liczby naturalnej.

 

5. W razie podziału nieruchomości, nowo powstałe działki ewidencyjne oznacza się numerami w postaci ułamka q/p, w którym q jest liczbą naturalną oznaczającą numer działki ewidencyjnej pierwotnej podlegającej podziałowi, zaś p jest najmniejszą liczbą naturalną umożliwiającą wyróżnienie każdej nowej działki ewidencyjnej.

 

6. W przypadku połączenia działek ewidencyjnych nowo powstałą działkę ewidencyjną oznacza się kolejną, niewykorzystaną w danym obrębie, liczbą naturalną.

 

 

 

§ 10. 

1. Ewidencja obejmuje:

 

1)   dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów i budynków oraz lokali,

 

2)   dane dotyczące właścicieli nieruchomości.

 

2. W przypadkach braku danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w ewidencji wykazuje się dane osób i jednostek organizacyjnych, które tymi nieruchomościami władają.

 

 

§ 11. 

1. W ewidencji oprócz danych, o których mowa w § 10, wykazuje się także:

 

1)   dane dotyczące:

 

a)  użytkowników wieczystych gruntów,

 

b)  jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami,

 

c)  państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych,

 

d)  organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości,

 

e)        użytkowników gruntów państwowych i samorządowych,

 

2)   dane dotyczące osób i jednostek organizacyjnych, które władają gruntami na podstawie umów dzierżawy, zwanych dalej "dzierżawcami", zgłoszonych do ewidencji stosownie do art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i z 2000 r. Nr 45, poz. 531),

 

3)   opis praw: osób, organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w § 10 ust. 1 pkt 2, do gruntów, budynków i lokali,

 

4)   informacje o dokumentach, które stanowiły podstawę do sporządzenia opisu, o którym mowa w pkt 3,

 

5)   datę i zegarowy czas wpisania danych do bazy danych,

 

6)   datę ostatniej weryfikacji danych.

 

  1. Dane ewidencyjne o gruntach będących przedmiotem dzierżawy oraz o dzierżawcach ujawnia się w ewidencji wyłącznie na wspólny wniosek podmiotów, które zawarły umowę dzierżawy.

 

 

 

§ 12.

1. Prawa osób i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 oraz w § 11 ust. 1 pkt 1 i 2, do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji na podstawie:

 

1)   wpisów dokonanych w księgach wieczystych,

 

2)   prawomocnych orzeczeń sądowych,

 

3)   umów zawartych w formie aktów notarialnych, dotyczących ustanowienia lub przeniesienia praw rzeczowych do nieruchomości, z wyłączeniem umów dotyczących użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali,

 

4)   ostatecznych decyzji administracyjnych,

 

5)   dyspozycji zawartych w aktach normatywnych,

 

6)   umów dzierżawy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2.

 

2. O wykazaniu w ewidencji osób i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 2, orzeka starosta w drodze decyzji.

 

 

 

§ 13. 1. Działki położone w granicach jednego obrębu, wchodzące w skład jednej nieruchomości, tworzą jednostkę rejestrową gruntów.

2. Odrębną jednostkę rejestrową gruntów tworzą również położone w granicach jednego obrębu:

 

1)   działki stanowiące część nieruchomości, jeżeli:

 

a)  związane jest z nimi inne niż własność prawo rzeczowe,

 

b)  zostały przekazane w zarząd lub trwały zarząd,

 

c)         wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

 

 

2)   działki o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiące przedmiot odrębnego władania,

 

3)   działki stanowiące część nieruchomości, będące przedmiotem umowy dzierżawy.

 

3. Jednostki rejestrowe gruntów skupiające działki ewidencyjne wchodzące w skład gospodarstw rolnych wyróżnia się w ewidencji przy pomocy odpowiedniego numeru identyfikacyjnego REGON, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, zwanego dalej "numerem REGON".

 

 

 

§ 14. 

1. Budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, położone w granicach jednego obrębu i należące do tego samego właściciela, tworzą jednostkę rejestrową budynków.

 

2. Odrębną jednostkę rejestrową budynków tworzą również budynki, o których mowa w ust. 1, z którymi związane jest inne prawo rzeczowe niż własność.

 

 

§ 15. 

1. Lokale stanowiące odrębne nieruchomości, znajdujące się w budynkach położonych w granicach jednego obrębu, należące do tego samego właściciela, tworzą jednostkę rejestrową lokali.

 

 

2. Odrębną jednostkę rejestrową lokali tworzą również lokale, o których mowa w ust. 1, z którymi związane jest inne prawo rzeczowe niż własność i inny władający oprócz właściciela.

 

 

§ 16. 

1. Działki ewidencyjne, budynki i lokale oraz osoby i jednostki organizacyjne, a także inne obiekty bazy danych ewidencyjnych oznacza się w ewidencji odpowiednimi identyfikatorami.

 

 

2. Identyfikatory obiektów bazy danych ewidencyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

 

 

 

 

§ 17. Ustala się następujące grupy rejestrowe właścicieli nieruchomości i władających, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2, zwanych dalej "podmiotami ewidencyjnymi":

 

1)   grupa 1 - Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,

 

2)   grupa 2 - Skarb Państwa, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,

 

3)   grupa 3 - jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawne,

 

4)   grupa 4 - gminy i związki międzygminne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,

 

5)   grupa 5 - gminy i związki międzygminne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,

 

6)   grupa 6 - jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby prawne, których organami założycielskimi są organy samorządu terytorialnego,

 

7)   grupa 7 - osoby fizyczne,

 

8)   grupa 8 - spółdzielnie,

 

9)   grupa 9 - kościoły i związki wyznaniowe,

 

10)  grupa 10 - wspólnoty gruntowe,

 

11)  grupa 11 - powiaty i związki powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,

 

12)  grupa 12 - powiaty i związki powiatów, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,

 

13)  grupa 13 - województwa, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,

 

14)  grupa 14 - województwa, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,

 

15)  grupa 15 - spółki prawa handlowego i inne podmioty ewidencyjne niewymienione w pkt 1-14.

 

 

 

§ 18. 

1. Osoby, organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, posiadające prawa do nieruchomości należących do podmiotu ewidencyjnego zaliczonego do

1 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:

 

1)   podgrupa 1.1 - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa,

2)   podgrupa 1.2 - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,

 

3)   podgrupa 1.3 - państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

 

 

4)   podgrupa 1.4 - organy administracji publicznej gospodarujące zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,

 

5)   podgrupa 1.5 - Agencja Mienia Wojskowego,

 

6)   podgrupa 1.6 - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,

 

7)   podgrupa 1.7 - osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-6.

 

2. Użytkowników wieczystych gruntów należących do Skarbu Państwa, jako podmiotu ewidencyjnego zaliczonego do 2 grupy rejestrowej, dzieli się na następujące podgrupy:

 

1)   podgrupa 2.1 - osoby fizyczne,

 

2)   podgrupa 2.2 - państwowe osoby prawne,

 

3)   podgrupa 2.3 - spółdzielnie mieszkaniowe,

 

4)   podgrupa 2.4 - inne osoby, niewymienione w pkt 1-3.

 

3. Osoby, organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, posiadające prawa do nieruchomości należących do podmiotów ewidencyjnych zaliczonych do 4 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:

 

1)   podgrupa 4.1 - organy gmin gospodarujące gminnymi zasobami nieruchomości,

 

2)   podgrupa 4.2 - jednostki organizacyjne gmin i związków międzygminnych,

 

3)   podgrupa 4.3 - osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1 i 2.

 

4. Użytkowników wieczystych gruntów należących do podmiotów ewidencyjnych zaliczonych do 5 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:

 

1)   podgrupa 5.1 - osoby fizyczne,

 

2)   podgrupa 5.2 - gminne osoby prawne,

 

3)   podgrupa 5.3 - spółdzielnie mieszkaniowe,

 

4)   podgrupa 5.4 - inne osoby, niewymienione w pkt 1-3.

 

5. Podmioty ewidencyjne zaliczone do 6 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:

 

1)   podgrupa 6.1 - jednoosobowe spółki gmin i inne gminne osoby prawne,

 

2)   podgrupa 6.2 - jednoosobowe spółki powiatów i inne powiatowe osoby prawne,

 

3)   podgrupa 6.3 - jednoosobowe spółki województw i inne wojewódzkie osoby prawne.

 

6. Podmioty ewidencyjne zaliczone do 7 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:

 

1)   podgrupa 7.1 - osoby fizyczne - właściciele i władający gruntami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych,

 

2)   podgrupa 7.2 - osoby fizyczne - właściciele i władający gruntami niewchodzącymi w skład gospodarstw rolnych.

 

7. Podmioty ewidencyjne zaliczone do 8 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:

 

1)   podgrupa 8.1 - rolnicze spółdzielnie produkcyjne,

 

2)   podgrupa 8.2 - spółdzielnie mieszkaniowe,

 

3)   podgrupa 8.3 - inne spółdzielnie, niewymienione w pkt 1 i 2.

 

8. Osoby, organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, posiadające prawa do nieruchomości należących do podmiotów ewidencyjnych zaliczonych do 11 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:

 

1)   podgrupa 11.1 - organy powiatów gospodarujące powiatowymi zasobami nieruchomości,

 

2)   podgrupa 11.2 - jednostki organizacyjne powiatów i związków powiatów,

 

3)   podgrupa 11.3 - osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1 i 2.

 

9. Użytkowników wieczystych gruntów należących do podmiotów ewidencyjnych zaliczonych do 12 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:

 

1)   podgrupa 12.1 - osoby fizyczne,

 

2)   podgrupa 12.2 - powiatowe osoby prawne,

 

3)   podgrupa 12.3 - spółdzielnie mieszkaniowe,

 

4)   podgrupa 12.4 - inne osoby, niewymienione w pkt 1-3.

 

10. Osoby, organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, posiadające prawa do nieruchomości należących do podmiotów ewidencyjnych zaliczonych do 13 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:

 

1)   podgrupa 13.1 - organy województw gospodarujące wojewódzkimi zasobami nieruchomości,

 

2)   podgrupa 13.2 - jednostki organizacyjne województw,

 

3)   podgrupa 13.3 - osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1 i 2.

 

11. Użytkowników wieczystych gruntów należących do podmiotów ewidencyjnych zaliczonych do 14 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:

 

1)   podgrupa 14.1 - osoby fizyczne,

 

2)   podgrupa 14.2 - wojewódzkie osoby prawne,

 

3)   podgrupa 14.3 - spółdzielnie mieszkaniowe,

 

4)   podgrupa 14.4 - inne osoby, niewymienione w pkt 1-3.

 

12. Podmioty ewidencyjne zaliczone do 15 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:

 

1)   podgrupa 15.1 - spółki handlowe,

 

2)   podgrupa 15.2 - partie polityczne i stowarzyszenia,

 

3)   podgrupa 15.3 - inne osoby, niewymienione w pkt 1 i 2.

 

 

1 2 3 4 5

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

architektura,

bezpieczeństwo,

budowa,

budownictwo,

budynek,

celowy,

czas wykonania,

czerwiec,

data wpływu,

decyzja,

doręczyć,

drewno,

droga,

droga publiczna,

działka,

dzierżawa,

ekologiczny,

ewidencja gruntów,

geodeta,

gmina,

granica,

granica działki,

grudzień,

grunt,

inspektor nadzoru,

kanał,

klauzula,

kompleksowy,

kontrola,

księga wieczysta,

lipiec,

lokal mieszkalny,

luty,

mapa,

materiał,

miasto,

miejscowość,

moc,

modernizacja,

nadzór,

najem,

naturalny,

nieprawidłowość,

nieruchomość,

nieużytek,

niezgodność,

numer porządkowy,

obiekt,

obiekt budowlany,

obręb,

ochrona,

odstęp,

oględziny,

orzeczenie,

osiedle,

oświadczenie,

otoczenie,

państwo,

pastwisko,

podatek,

podmiot,

podstawa,

pole,

powierzchnia,

powierzchnia zabudowy,

pozwolenie,

prawo,

prawo użytkowania,

prawo własności,

projekt,

protokół,

przedmiot umowy,

przedsiębiorstwo,

przekazać,

przepis,

przeznaczenie,

przyjęcie,

realizacja,

REGON,

rów,

rozpatrywać,

rurociąg,

sierpien,

Skarb Państwa,

sporny,

standard,

standardowy,

stanowisko,

staw,

styczeń,

tablica,

teren,

trakt,

ubezpieczenie,

umowa,

uroczysko,

uruchomić,

urząd,

uwidocznić,

uzasadnienie,

uzupełnienie,

użytkowanie,

użytkownik,

wartość nieruchomości,

wejście,

wniosek,

woda,

wyciąg,

wydruk,

wydzielić,

wykonawca,

wymiana,

wypadek,

własność,

własny,

z urzędu,

zabudowa,

zakończenie budowy,

zarząd,

zawiadomić,

załącznik,

załamanie,

zbiornik,

zestawienie zbiorcze,

zgodność z wymaganiami,

zgłoszenie,

zmiana

Czytaj też…

Czytaj na forum

Ostatnio na forum

  • Pokój dla dziecka Liczba postów: 189 Grupa: Nowości ara... Szanowni Państwo, Pokój dziecka jest miejscem intensywnych zabaw. Dlatego do malowania ścian warto zastosować farbę, która pozwoli na łatwe, szybki i skuteczne....
  • Podłogi Liczba postów: 231 Grupa: Robimy stro... A co powiecie o podłogach panelowych oraz bambusowych z drewna egzotycznego? Bo moim zdaniem prezentują się równie fajnie i ciekawie, są ponadczasowe ,a ich sze...
  • Tajniki ocieplania domu Liczba postów: 5 Grupa: Budowa i re... ja osobiście polecam system ociepleń FAST, posiadam już od ponad 10 lat na styropianie 12mm i nic się nie dzieje :D
  • Podłogi drewniane - parkiet, deski... Liczba postów: 353 Grupa: Robimy stro... Najbardziej preferuję deskę barlinecką, to najlepszy wybór jeżeli chodzi o podłogi drewniane. https://podlogi24.net.pl/
  • Kruszywa, rozbiórki i wyburzenia Liczba postów: 247 Grupa: Firmy budow... Światowa gospodarka powoli odchodzi od pozyskiwania węgla kamiennego na rzecz innych, bardziej ekologicznych źródeł energii. To przekłada się na coraz mniejsze....
  • blacha trapezowa Liczba postów: 138 Grupa: Robimy dach Rewelacyjny wątek . Bardzo dobrze, że ten wątek jest. __________________________________ ____________ mechanik pruszków

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 18532 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 94

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >