Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 roku.

Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 roku.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Czytaj dalej


 

 

 

 

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

 

 

 

 

Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

 

 

 

 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 

1)   "zagospodarowaniu terenu budowy" - rozumie się przez to rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzględnieniem warunków usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych obiektów;

 

2)   "planie bioz" - rozumie się przez to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);

 

3)   "strefie niebezpiecznej" - rozumie się przez to miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi;

 

4)   "instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych" - rozumie się przez to sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.3)), oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń;

 

5)   "sieci ogniowej" - rozumie się przez to zestaw lontów i zapalników, służących do zadziałania ładunków materiału wybuchowego;

 

6)   "rusztowaniu roboczym" - rozumie się przez to konstrukcję budowlaną, tymczasową, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu;

 

7)   "rusztowaniu ochronnym" - rozumie się przez to konstrukcję budowlaną, tymczasową, służącą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów;

 

8)   "rusztowaniu systemowym" - rozumie się przez to konstrukcję budowlaną, tymczasową, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu.

 

 

 

§ 2. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

 

 

 

 

 

Rozdział 2

 

Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych

 

 

 

 

§ 3. 

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

 

 

 

§ 4. 

1. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

 

2. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.

 

 

 

§ 5. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

 

 

 

§ 6. 

1. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.

 

2. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.

 

 

 

§ 7. 

1. Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, jest obowiązana posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, o których mowa w § 6.

 

2. Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne.

 

 

 

 

Rozdział 3

 

Zagospodarowanie terenu budowy

 

 

 

§ 8. 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

 

1)   ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

 

2)   wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;

 

3)   doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków;

 

4)   urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

 

5)   zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;

 

6)   zapewnienia właściwej wentylacji;

 

7)   zapewnienia łączności telefonicznej;

 

8)   urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

 

 

 

§ 9. 

1. Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym.

 

2. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.

 

 

 

§ 10. 

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

 

 

 

§ 11. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca postojowe na terenie budowy.

 

 

 

§ 12. 

Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

 

 

 

§ 13. 

Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

 

 

 

§ 14. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż:

 

1)   dla wózków szynowych - 4%;

 

2)   dla wózków bezszynowych - 5%;

 

3)   dla taczek - 10%.

 

 

 

§ 15. 

1. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, zabezpiecza się balustradą.

 

2. Balustrada, o której mowa w ust. 1, składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

 

3. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m.

 

 

 

§ 16. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15% zaopatruje się w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, o którym mowa w § 15 ust. 2.

 

 

 

§ 17. 

Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

 

 

 

§ 18. 

Wyjścia z magazynów oraz przejścia pomiędzy budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, w szczególności labiryntami.

 

 

 

§ 19. 

Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odległości nie mniejszej niż 15 m, ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów.

 

 

 

§ 20. 

1. Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

 

2. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi.

 

 

 

§ 21. 

1. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami, o których mowa w § 15 ust. 2.

 

2. Strefa niebezpieczna, o której mowa w ust. 1, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m.

 

3. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o której mowa w ust. 1, może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów.

 

 

 

§ 22. 

1. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.

 

2. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu.

 

3. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

 

 

 

§ 23. 

Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i wyrobów.

 

 

 

§ 24. 

Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone balustradami ochronnymi, o których mowa w § 15 ust. 2, umieszczonymi w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu.

 

 

 

§ 25. 

1. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.

 

2. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.

 

3. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu.

 

 

 

§ 26. 

1. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

 

2. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.

 

3. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.

 

4. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.

 

5. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

 

1)   0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań;

 

2)   5 m - od stałego stanowiska pracy.

 

 

 

§ 27. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione.

 

 

 

§ 28. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni.

 

 

 

§ 29. 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

asfalt,

awaria,

ażurowy,

badanie gruntu,

balkon,

balon,

balustrada,

barwa,

basen,

belka,

betoniarka,

bezpieczeństwo,

bezpieczeństwo pracy,

brama,

bramka,

budowa,

budowa maszyn,

budownictwo,

budynek,

certyfikat,

ciąg,

cięcie,

cień,

cięty,

czas postoju,

czas pracy,

czas trwania,

czerwiec,

czerwony,

dach,

deska,

deskowanie,

deszcz,

do przeniesienia,

dojazd,

dojście,

dopuszczalne obciążenie robocze,

dopływ,

dostawa,

drewno,

droga,

drzwi,

drzwi kabiny,

dylatacja,

dynamometr,

dziennik budowy,

ekipa,

ekran,

element konstrukcji,

energia,

ewakuacja,

fachowo,

farba,

furtka,

gaz,

gotowy,

gołoledź,

granica,

grunt,

gruz,

głębokość,

hałas,

ilość,

impregnacja,

impregnat,

infrastruktura,

iniekcja,

instalacja,

instrukcja obsługi,

inwestor,

izolacja,

jadalnia,

kabina,

kamień,

kanał,

kask,

kierownik,

kierownik budowy,

klin,

kocioł,

kolor,

komunikacja,

konserwacja,

konstrukcja,

kontener,

kontrola,

koparka,

kratownica,

krawędź dachu,

krzesło,

książka,

labirynt,

lakier,

lampa,

likwidacja,

lipiec,

luty,

masa,

maszt,

maszynista,

materiał,

metal,

miejsce pracy,

mistrz,

moc,

montaż,

montaż rusztowania,

montaż zbrojenia,

monter,

mostek,

mróz,

mur,

murowany,

nabrzeże,

nadzór,

napęd,

naprawa,

narzędzie,

natężenie oświetlenia,

natrysk,

naturalny,

niewybuch,

norma,

nóż,

obiekt,

oblodzenie,

obręb,

obudowa,

obudowa wykopu,

ocena zgodności,

ochrona,

oczko,

odbiór,

odbojnica,

odpad,

odpływ,

odspoić,

odstęp,

odsunąć,

ogień,

oględziny,

ogrodzenie,

ogrodzenie terenu,

ogrodzenie terenu budowy,

okno,

około,

olśnienie,

operator,

organizacja ruchu,

orzeczenie,

osadzić,

oświetlenie,

otwór,

palarnia,

para,

pęcznienie,

pędzel,

pion,

pistolet,

plan,

plastyczny,

pochylnia,

podest,

podkopywać,

podkład,

podstawa,

podwozie,

podłoga,

podłoże,

pokrywa,

pomieszczenie,

pomieszczenie pracy,

pomost,

pomost roboczy,

pompa,

poniżej,

porażenie prądem,

porażenie prądem elektrycznym,

poręcz,

posadzka,

posiłki,

powierzchnia,

powietrze,

pożar,

poziom terenu,

położenie instalacji,

praca na wysokości,

pracownik,

prąd,

prawo,

prawo budowlane,

pręt,

projekt,

projekt indywidualny,

projekt organizacji ruchu,

projektant,

promieniowanie,

protokół,

protokół odbioru,

prowadnica,

przebicie,

przebudowa,

przeciążenie,

przegroda,

przejście,

przejście dla pieszych,

przejście pomiędzy budynkami,

przekazać,

przekrój,

przekrycie,

przepis,

przestrzeń,

prześwit,

przeznaczenie,

przygotowanie podłoża,

przytwierdzić,

pył,

płot,

płyta,

rampa,

realizacja,

regał,

remont,

roboty budowlane,

roboty ziemne,

rozcieńczyć,

rozdzielnica,

ruch,

rusztowanie,

rusztowanie przejezdne,

rynna,

samojezdny,

schody,

schody ruchome,

siatka,

sieć,

sierpien,

skarpa,

skarpa wykopu,

skrzyżowanie,

skład,

spadek,

spaliny,

spawacz,

spawanie,

sprawność,

sprzęt,

stal,

stan techniczny,

standardowy,

stanowisko,

stanowisko pracy,

stanowisko spawalnicze,

stężenie,

stół,

strefa,

strefa niebezpieczna,

strop,

studnia,

suszarnia,

sygnalizator,

szafka,

szczotka,

szyb,

słup,

tablica,

taczki,

tarcza,

taśma,

temperatura,

temperatura zapłonu,

teren,

torowisko,

towar,

trakt,

trzpień,

uchwyt,

udźwig,

umowa,

uprzednio,

urobek,

uruchomić,

urządzenie grzewcze,

usterka,

Utylizacja,

uwidocznić,

uziemić,

uziom,

użytkowanie,

użytkownik,

wanna,

wapno,

wapno gaszone,

wejście,

Wentylacja,

wiatr,

wiercenie,

wkładka,

woda,

wrzesień,

wybuch,

wyciąg,

wydzielić,

wydzielone pomieszczenie,

wyjście ewakuacyjne,

wykonawca,

wykop,

wykładzina,

wylać,

wylot,

wymiana,

wymiana powietrza,

wypadek,

wyposażenie,

wyrobisko,

wysięgnik,

wysoki,

wysokość,

wytrzymałość,

własny,

z zachowaniem,

zabezpieczenie,

zabudowa,

zadaszenie,

zanieczyszczenie,

zapotrzebowanie,

zaprawa,

zarząd,

zasobnik,

zawiesie,

zawór,

załącznik,

załamanie,

zbiornik,

zbrojarz,

zbrojenie,

zejście,

zgodność z wymaganiami,

zmiana,

znak zakazu,

zużyty,

zwarty,

zwój

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Przez kogo sprzedawaliście nieruchomość na Mazurac... Liczba postów: 12 Grupa: Pośrednik/Z... Czy zdecydowaliście się także skorzystać z ogłoszeń internetowych? O ich zaletach znalazłam w tym wpisie - https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,d laczego-oglos...
  • Jak sie oblicza ulgę na cele mieszkaniowe? Liczba postów: 3 Grupa: Przepisy pr... Wszelkie wątpliwości związane z podatkami z pewnością rozwieją specjaliści pracujący w tej kancelarii https://www.kancelaria-walterowicz.pl/do radztwo-podatkowe/...
  • kupno mieszkania Liczba postów: 795 Grupa: Nieruchomoś... To nie jest prosta sprawa. Szczególnie, że obecnie rynek jest bardzo szeroki, a zarazem wymagający. Warto zatem stawiać na deweloperów, którzy są pewni i jakośc...
  • zabudowa balkonu Liczba postów: 9 Grupa: Spółdzielni... Mi podoba się nowoczesna zabudowa balkonu Warszawa, bo mieszkanie zyskuje dodatkowy pokój do odpoczynku, a przy okazji można z przestrzeni korzystać przez cały....
  • Co z tymi mieszkaniami? Liczba postów: 15 Grupa: Rynek pierw... Jeżeli szukasz mieszkania lub lokalu użytkowego na terenie Krakowa to odwiedź tego dewelopera https://www.mieszkania.inter-bud.pl/inwe stycje-w-sprzedazy Nie tyl...

Ostatnio na forum

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 18344 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 161

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >