Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o ochronie przyrody

Czytaj dalej

 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne  

Art. 1. 

Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu. 


 

Art. 2. 

1. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: 

1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;

2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 

3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia; 

4) siedlisk przyrodniczych; 

5) siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 

6) tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt; 

7) krajobrazu; 

8) zieleni w miastach i wsiach; 

9) zadrzewień. 

2. Celem ochrony przyrody jest:

1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów; 

2) zachowanie różnorodności biologicznej; 

3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego; 

4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony; 

5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień; 

6) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody; 

7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. 

 


Art. 3. 

Cele ochrony przyrody są realizowane przez: 

1) uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w polityce ekologicznej państwa, programach ochrony środowiska przyjmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategiach rozwoju województw, planach zagospodarowania przestrzennego województw, strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz w działalności gospodarczej i inwestycyjnej; 

2) obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody; 

3) opracowywanie i realizację ustaleń planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie prawnej, programów ochrony gatunków, siedlisk i szlaków migracji gatunków chronionych; 

4) realizację krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z programem działań; 

5) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody; 

6) prowadzenie badań naukowych nad problemami związanymi z ochroną przyrody. 

 


Art. 4. 

1. Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. 

2. Organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody. 

3. Obowiązkiem organów administracji publicznej, instytucji naukowych i oświatowych, a także publicznych środków masowego przekazu jest prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody. 

 


Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) gatunek - zarówno gatunek w znaczeniu biologicznym, jak i każdą niższą od gatunku biologicznego jednostkę systematyczną, populację, a także mieszańce tego gatunku w pierwszym lub drugim pokoleniu, z wyjątkiem form, ras i odmian udomowionych, hodowlanych lub uprawnych; 

2) korytarz ekologiczny - obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów; 

3) obszar specjalnej ochrony ptaków - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju; 

4) ochrona częściowa - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów dopuszczającą możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników tych gatunków lub ich części; 

5) ochrona czynna - stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów; 

6) ochrona ex situ - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów poza miejscem ich naturalnego występowania oraz ochronę skał, skamieniałości i minerałów w miejscach ich przechowywania; 

7) ochrona in situ - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także elementów przyrody nieożywionej, w miejscach ich naturalnego występowania; 

8) ochrona krajobrazowa - zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu; 

9) ochrona ścisła - całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, a w przypadku gatunków - całoroczną ochronę należących do nich osobników i stadiów ich rozwoju; 

10) ogród botaniczny - urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem ochrony ex situ, uprawy roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji; 

11) ogród zoologiczny - urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, gdzie zwierzęta gatunków dziko występujących są hodowane i utrzymywane w celu ochrony ex situ, prowadzenia badań naukowych i edukacji oraz w celu ich publicznej ekspozycji nie mniej niż 7 dni w roku; 

12) ostoja - miejsce o warunkach sprzyjających egzystencji roślin, zwierząt lub grzybów zagrożonych wyginięciem lub rzadkich gatunków; 

13) ośrodek rehabilitacji zwierząt - miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego; 

14) otulina - strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka; 

15) pozyskiwanie: 

a) zbiór roślin lub grzybów gatunków chronionych lub ich części ze stanowisk naturalnych do celów gospodarczych, 

b) chwytanie, łowienie lub zbieranie zwierząt gatunków chronionych lub ich części i produktów pochodnych do celów gospodarczych, 

c) eksploatację lub wydobywanie skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin lub zwierząt; 

16) różnorodność biologiczna - zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach, w obrębie gatunku i między gatunkami, oraz zróżnicowanie ekosystemów; 

17) siedlisko przyrodnicze - obszar lądowy lub wodny, naturalny, półnaturalny lub antropogeniczny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne; 

18) siedlisko roślin, siedlisko zwierząt lub siedlisko grzybów - obszar występowania roślin, zwierząt lub grzybów w ciągu całego życia lub dowolnym stadium ich rozwoju; 

19) specjalny obszar ochrony siedlisk - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków; 

20) środowisko przyrodnicze - krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz naturalnymi i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich roślinami, zwierzętami i grzybami; 

21) tereny zieleni - tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym; 

22) udostępnianie - umożliwianie fotografowania lub filmowania w celach zarobkowych oraz korzystania z zasobów, tworów i składników przyrody w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych; 

23) walory krajobrazowe - wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz związane z nim rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka; 

24) właściwy stan ochrony gatunku - stan, w którym dane o dynamice liczebności populacji tego gatunku wskazują, że gatunek jest trwałym składnikiem właściwego dla niego siedliska, naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się przewidzieć przyszłości oraz odpowiednio duże siedlisko dla utrzymania się populacji tego gatunku istnieje i prawdopodobnie nadal będzie istniało; 

25) właściwy stan ochrony siedliska przyrodniczego - stan, w którym naturalny zasięg siedliska przyrodniczego i obszary zajęte przez to siedlisko w obrębie jego zasięgu nie zmieniają się lub zwiększają się, struktura i funkcje, które są konieczne do długotrwałego utrzymania się siedliska, istnieją i prawdopodobnie nadal będą istniały oraz typowe dla tego siedliska gatunki znajdują się we właściwym stanie ochrony; 

26) wstęp do parku narodowego albo rezerwatu przyrody - wejście lub wjazd na obszar objęty ochroną ścisłą lub czynną w celu naukowym, edukacyjnym, turystycznym lub rekreacyjnym; 

27) zadrzewienie - drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z późn. zm.), wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu, spełniające cele ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 

28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasobów, tworów i składników chronionej przyrody, walorów krajobrazowych oraz przebiegu procesów przyrodniczych, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka w granicach obszarów lub obiektów podlegających ochronie prawnej; 

29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasobów, tworów i składników chronionej przyrody, walorów krajobrazowych oraz przebiegu procesów przyrodniczych, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka, mający swoje źródło poza granicami obszarów lub obiektów podlegających ochronie prawnej. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

areszt,

bank,

bezpieczeństwo,

budowa,

budowla,

budynek,

celowy,

charakterystyka,

ciąg,

cisza,

czas wykonania,

czynsz,

darowizna,

decyzja,

do ustalenia,

droga,

drzewa i krzewy,

drzewo,

dysponent,

dziecko,

ekologiczny,

ekosystem,

gaz,

gleba,

gmina,

gniazdo,

granica,

grudzień,

grunt,

grzyb,

infrastruktura,

instalacja,

inwentaryzacja,

inwestor,

inwestycja celu publicznego,

jednorazowy,

kanał,

kierownik,

kolor,

koncepcja,

konkursowy,

konserwator przyrody,

kontrola,

korytarz,

korytarz ekologiczny,

koryto rzeki,

krzew,

likwidacja,

lipiec,

listopad,

lokal mieszkalny,

lokalizacja,

lustro,

luty,

magazynek,

mapa,

materiał,

mały,

miasto,

miał,

miejscowość,

mieszek,

mieszkanie,

moc,

monitoring,

nadzór,

najem,

naprawa,

narzędzie,

naturalny,

nawożenie,

niepełnosprawny,

nieprawidłowość,

nieruchomość,

nieużytek,

obiekt,

obręb,

obrzeże,

obszar chronionego krajobrazu,

obszar chroniony,

obszar Natura 2000,

ocena oddziaływania na środowisko,

ochrona,

ochrona częściowa,

ochrona przyrody,

ochrona środowiska,

odbudowa,

odstepstwo,

odszkodowanie,

odtworzyć,

oględziny,

ogród,

okazały,

orzeczenie,

osoba niepełnosprawna,

oświadczenie,

państwo,

park krajobrazowy,

pastwisko,

październik,

plan,

plan ochrony,

plan zagospodarowania,

plan zagospodarowania przestrzennego,

planowanie,

podatek,

podmiot,

podstawa,

pokrywa,

pole,

pomieszczenie,

pomnik przyrody,

poniżej,

porządek,

powierzchnia,

powietrze,

powszechny,

pozwolenie,

pracownik,

prąd,

prawidłowy,

prawo,

prawo budowlane,

prawo własności,

program,

projekt,

projekt zagospodarowania terenu,

protokół,

przedłożyć,

przekazać,

przepis,

przesunięcie terminu,

przeznaczenie,

przeznaczenie terenu,

przyjęcie,

przyroda,

racjonalna gospodarka wodna,

rada gminy,

realizacja,

realizacja inwestycji,

redukcja,

regulacja,

remont,

roboty ziemne,

rodzina,

rozbudowa,

rozpatrywać,

rozwiązanie,

ruch,

rzeka,

sieć,

siedlisko,

siedziba dyrekcji,

sierpien,

sito,

Skarb Państwa,

skarpa,

skład,

specjalny obszar ochrony siedlisk,

sporny,

sposób użytkowania,

sprzęt,

środek,

stanowisko,

starorzecze,

stawka,

strefa,

studium,

styczeń,

szkoda,

słońce,

tablica,

teren,

termin płatności,

torf,

torfowisko,

torowisko,

trakt,

umowa,

upoważnienie,

urząd,

użytkowanie,

użytkownik,

wał,

wejście,

wielokrotny,

wjazd,

wniosek,

wnioskodawca,

woda,

wrzesień,

wskaźnik,

wsparcie,

wybór,

wydmuszka,

wykup,

wymiana,

wyposażenie,

wyrobisko,

wyrys z mapy,

wysoki,

wysokość,

wywóz,

wzór,

własność,

własny,

z upoważnienia,

z zachowaniem,

zabezpieczenie,

zabudowa,

zakres działalności,

zalecić,

zarząd,

zawiadomić,

załącznik,

zbiornik,

zezwolenie,

zgłoszenie,

zieleń,

ziemia,

zmiana,

zmiana granic,

zmiana planu,

zmiana sposobu użytkowania,

zwarty,

zwrot,

złoty

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 19154 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 226

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >