W jaki sposób należy przygotować teren budowy?

W jaki sposób należy przygotować teren budowy?

Zarówno przygotowanie jak i zabezpieczenie terenu budowy to czynności mające na celu usprawnienie robót budowlanych i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa pracowników jak i osób trzecich.

 

 

 

Przygotowanie według prawa budowlanego nie jest de facto etapem poprzedzającym roboty budowlane. Z pewnością należy uznać przygotowanie za etap wstępny i początkowy, który czasowo poprzedza samą faktyczną budowę. Nie należy mylić jednak przygotowania terenu budowy z czynnościami poprzedzającymi rozpoczęcie robót budowlanych. Postępowaniem poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych zajmuje się rozdział IV ustawy prawo budowlane.

 

Można powiedzieć, że postępowanie to przygotowuje w potocznym rozumieniu tego słowa rozpoczęcie robót budowlanych. Ustawa określa jakie roboty wymagają pozwolenia na budowę, a jakie są z tego wymogu zwolnione, które budowy należy zgłosić właściwemu organowi a także wymogi formalne i procedury z tym związane. Na etapie przygotowania terenu budowy należy mieć te formalności pomyślnie załatwione, gdyż zgodnie z  art. 41 ustawy praw budowlane rozpoczęcie robót budowlanych następuje w chwili podjęcia prac przygotowawczych.

 

Warunki przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) a także ustawa prawo budowlane. Zgodnie z prawem budowlanym prace przygotowawcze rozpoczynają roboty budowlane na terenie budowy. Mogą być wykonywane wyłącznie na terenie objętym pozwoleniem na budowę, jeżeli pozwolenie w danym przypadku jest wymagane przez ustawę. Paragraf ósmy wspomnianego powyżej rozporządzenia pozostaje w kolizji z przepisem prawa budowlanego.

 

Według rozporządzenia zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych. Oznacza to, że samo zagospodarowanie terenu budowy nie należy do prac przygotowawczych i nie wymaga prawomocnego pozwolenia na budowę co sprzeczne jest z art. 41 ustawy prawo budowlane. Zgodnie z zasadą lex superior derogat legi inferiori przepis ustawy uchyla działanie przepisu rozporządzenia. Rozpoczęcie zagospodarowania terenu budowy bez uzyskania pozwolenia  na budowę, jeśli ustawa tego wymaga, należy uznać za samowolę budowlaną.

 


W art. 41 ustawy prawo budowlane ustawodawca enumeratywnie wymienia prace przygotowawcze. Do prac przygotowawczych należy:


1) wytyczenie geodezyjne,


2) wykonanie  niwelacji terenu,


3) zagospodarowanie terenu wraz z budową tymczasowych obiektów,


4) dokonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

 

Źródło: e-forum / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 17332 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 303

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >