Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 roku

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 roku

Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

 

 

 

Art. 1. 

1. Zakwaterowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi", polega na:

 

1)   stałym, tymczasowym lub przejściowym rozmieszczeniu:

 

a)  żołnierzy i innych osób określonych w ustawie,

 

b)  jednostek i instytucji wojskowych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych,

 

2)   magazynowaniu lub przechowywaniu urządzeń, uzbrojenia, środków materiałowych i sprzętu wojskowego

-  w budynkach i lokalach oraz na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie organów wojskowych lub powierzonych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, uzyskanych czasowo na te cele od właściwych organów administracji rządowej, gmin, osób prawnych lub fizycznych.

2. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządzenia, określi:

 

1)   normy rozmieszczenia jednostek i instytucji wojskowych oraz innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, a także urządzeń, uzbrojenia, środków materiałowych i sprzętu wojskowego,

 

2)   sposób zarządzania budynkami i gruntami przeznaczonymi na zakwaterowanie Sił Zbrojnych,

 

3)   właściwość organów wojskowych w sprawach związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych.

 

 

 

Art. 2. 

1. Rejonowe organy rządowej administracji ogólnej lub inne organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, na wniosek organu wojskowego, przekazują mu w zarząd grunty stanowiące własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej.

 

2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje w razie gdy organy wojskowe nie dysponują w określonej miejscowości dostateczną ilością gruntów niezbędnych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

 

3. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa oraz związane z nimi nieruchomości podlegają przekazaniu organom wojskowym na zasadach i w trybie określonym w przepisach o lasach. Przekazaniu nie podlegają grunty objęte ochroną prawną.

 

 

 

Art. 3. 

1. Nieruchomość lub jej część pozostająca w zarządzie organów wojskowych i uznana przez te organy za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa państwa podlega przejęciu przez rejonowy organ rządowej administracji ogólnej lub inny organ upoważniony na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli wskazane zostaną przez jedną ze stron możliwości niezwłocznego zagospodarowania nieruchomości lub jej części.

 

2. Przejęcie nieruchomości lub jej części, o której mowa w ust. 1, następuje nieodpłatnie, po wykonaniu na koszt jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej następujących czynności:

 

1)   oczyszczeniu przekazywanej nieruchomości lub jej części z niewybuchów i niewypałów,

 

2)   rekultywacji gruntów,

 

3)   rozbiórce obiektów budowlanych, które ze względów technicznych nie nadają się do dalszego użytkowania,

 

4)   geodezyjnym rozgraniczeniu przekazywanej części nieruchomości,

 

5)   uregulowaniu wszystkich wymaganych z jej tytułu należności na rzecz Skarbu Państwa, gmin, osób prawnych i fizycznych.

 

3. W razie niemożności zagospodarowania nieruchomości lub jej części w sposób określony w ust. 1, rejonowy organ rządowej administracji ogólnej lub inny organ upoważniony na podstawie odrębnych przepisów przejmuje ją z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego, jeżeli wniosek o wygaśnięcie jej zarządu został złożony przez organ wojskowy do dnia 30 czerwca roku poprzedniego.

 

4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach nieruchomość lub jej część, o której mowa w ust. 3, może być nadal administrowana przez organ wojskowy, nie dłużej jednak niż do końca następnego roku kalendarzowego. Szczegółowe warunki administrowania i tryb przekazywania nieruchomości lub jej części określa umowa zawarta między rejonowym organem rządowej administracji ogólnej lub innym organem upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów a organem wojskowym. W okresie tym organ wojskowy jest zwolniony z należnych opłat i podatków, jeżeli nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 5.

 

5. W wypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, w okresie od dnia złożenia przez organ wojskowy wniosku o wygaśnięcie zarządu nieruchomością lub jej częścią do ustalonej w umowie daty jej przejęcia przez rejonowy organ rządowej administracji ogólnej lub inny organ upoważniony na podstawie odrębnych przepisów, nieruchomość ta lub jej część może być udostępniona przez organ wojskowy osobom prawnym lub fizycznym na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. Za budynki, lokale lub grunty wynajęte albo wydzierżawione organy wojskowe ponoszą opłaty za zarząd w wysokości 3% ich ceny. Przepisów tych nie stosuje się do lasów, o których mowa w art. 2 ust. 3.

 

 

 

Art. 4. 

1. Dowódca jednostki wojskowej może wprowadzić zakaz wstępu na grunty zajęte na zakwaterowanie Sił Zbrojnych lub wykorzystywane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w uzgodnieniu z rejonowym organem rządowej administracji ogólnej. Zakaz wstępu nie dotyczy pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe" upoważnionych do nadzorowania i wykonywania czynności gospodarczo-leśnych, w zakresie i terminach uzgodnionych z dowódcą jednostki wojskowej.

 

2. Grunty objęte zakazem wstępu należy oznaczyć w sposób łatwo dostrzegalny.

 

3. Grunty objęte zakazem wstępu są wojskowymi terenami zamkniętymi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

 

4. Wokół wojskowych terenów zamkniętych, na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, mogą być ustanawiane strefy ochronne na podstawie przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska.

 

 

 

Art. 5. 

Przepisy art. 1-4 ustawy stosuje się również do jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, wykorzystujących nieruchomości na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

 

 

 

Rozdział 2

 

Zakwaterowanie zbiorowe żołnierzy

 

 

 

Art. 6. 

1. Na zakwaterowanie zbiorowe żołnierzy przeznacza się wspólne kwatery stałe będące pomieszczeniami mieszkalnymi w budynkach położonych na terenach zamkniętych.

 

2. Zakwaterowanie żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych jest nieodpłatne.

 

 

 

Art. 7. 

1. Wspólne kwatery stałe są przeznaczone na zakwaterowanie żołnierzy:

 

1)   pełniących zasadniczą służbę wojskową,

 

2)   pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową,

 

3)   odbywających przeszkolenie wojskowe,

 

4)   odbywających ćwiczenia wojskowe,

 

5)   pełniących czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką,

 

6)   zawodowych lub pełniących okresową służbę wojskową, będących słuchaczami szkół albo innych form szkolenia w wojsku.

 

2. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządzenia, określi normy zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych.

 

 

1 2 3 4 5 6 7

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

awaria,

bezpieczeństwo,

biura,

budownictwo,

Budownictwo mieszkaniowe,

budynek,

budynki,

ciąg,

czas dojazdu,

czas pracy,

czas trwania,

czerwiec,

czynsz,

data doręczenia,

decyzja,

decyzje,

do ustalenia,

dojazd,

dom,

domy,

doręczyć,

droga,

dzieci,

dziecko,

dzierżawa,

emerytura,

energia,

ewakuacja,

gmina,

granica,

grunt,

Grunty,

infrastruktura,

instalacja,

internat,

inwalida,

jednorazowy,

kierownik,

kontrola,

koszty,

kredyt,

kredyty,

lasy,

likwidacja,

lipiec,

lokal mieszkalny,

lokalizacja,

luty,

miasta,

miasto,

miejsca,

miejscowość,

mieszkanie,

moc,

modernizacja,

najem,

najemca,

naprawa,

naprawienie szkody,

naturalny,

nieobecny,

nieruchomość,

Nieruchomości,

norma,

obiekt,

obręb,

obszar,

ochrona,

ochrona przyrody,

ochrona środowiska,

odszkodowanie,

orzeczenie,

państwa,

państwo,

plan,

plan zagospodarowania,

plan zagospodarowania przestrzennego,

planowanie,

podatek,

podstawa,

pokój,

pokrycie,

pomieszczenia mieszkalne,

pomieszczenie,

porządek,

potrzeby,

powierzchnia,

powierzchnia użytkowa,

powszechny,

pracownik,

prawo własności,

protokół,

przebudowa,

przekazać,

przepis,

przepisy,

przepisy wykonawcze,

przeznaczenie,

przyjęcie,

przyroda,

rada,

realizacja,

remont,

roboty,

rodzina,

rodzinny,

roszczenie,

rozkład,

rozkład jazdy,

sierpien,

Skarb Państwa,

skład,

składniki,

sprzedaż nieruchomości,

sprzęt,

stal,

stan techniczny,

standard,

stanowisko,

stawka,

strefa,

styczeń,

system,

szkoda,

szkolenia,

teren,

termin płatności,

umowa,

umowa najmu,

uprawnienia,

urząd,

urzędy,

uszkodzenia,

użytkowanie,

warszawa,

wejście,

wina,

wniosek,

woda,

wskaźnik,

wybór,

wynajmować,

wypadek,

wyposażenie,

wysokość,

własność,

własny,

zabezpieczenie,

zagrożenie,

zaopatrzenie,

zarząd,

zawiadomić,

zgłoszenie,

zmiana,

zwrot

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Mieszkania w Warszawie Liczba postów: 39 Grupa: Nieruchomoś... Podpisywaliście kiedyś cesję umowy deweloperskiej? Ja ostatnio zdecydowałem się na zakup nieruchomości od dewelopera. Bardzo pomocny okazał się dla mnie artykuł...
  • Prowadząc firmę we własnym domu możesz obniżyć pod... Liczba postów: 15 Grupa: Prawo Użytkownik Gość: aliss napisał: Jestem w kropce, bo zbliża się czas rozliczeń podatkowych, a ja na przykład zapłaciłam również podatek ze Szwecji, kiedy tam pra...
  • Odszkodowanie Liczba postów: 111 Grupa: Przepisy pr... A oferta https://atkancelaria.pl/odszkodowanie-zi elona-gora/ jest fajna? Cenowo i jakościowo idzie to ze sobą w parze. Pozdrawiam.
  • Domek letniskowy Liczba postów: 29 Grupa: Zanim wybud... Jednym z lepszych producentów domków letniskowych jest https://domki-zylajek.com/ mamy od nich domek dwa lata i jest jak nowy. Kupując domek nie spodziewaliśmy....
  • rozbiórka budynku Liczba postów: 2 Grupa: Przepisy pr... Witam Sytuacja jest taka że gmina przejęła działkę na której można powiedzieć jest śmieciowisko. Najgorsze w tym jest rozpadający budynek. Budynek częściowo mur...

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 19209 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 209

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >