Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniami przedstawionymi w kolejnym dziale. Czytaj dalej

 


Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę (czyli organizacja społeczna nie może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania, dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny).

 


Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie dla całego zamierzenia budowlanego.

 

Pozwolenie na budowę, użytkowanie, rozbiórkę obiektu wydaje starosta powiatowy. Pozwolenie to wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Starosta może także przekazać te uprawnienia gminom (wówczas wydaje je wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Należy złożyć wniosek we właściwym urzędzie, w wydziale architektury bądź urbanistyki (urzędu powiatowego, gminnego, dzielnicowego) wniosek o pozwolenie na budowę na formularzu urzędowym.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

- projekt budowy w 4 egzemplarzach ze wszystkimi zgromadzonymi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i zaświadczeniami. Projekt składa się z dwóch części:

 

- projektu zagospodarowania działki (terenu) sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych. Obejmuje on określenie granic działki, usytuowanie istniejących i projektowanych obiektów, sieci uzbrojenia terenu, przyłączy;

 

- projektu architektoniczno-budowlanego. Należy określić formę, funkcję i konstrukcję obiektu, proponowane przyszłe rozwiązanie techniczno-materiałowe, charakterystykę elektryczną i ekologiczną. Projekt budowy musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z 3 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, nr 120 poz. 1133) oraz w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U z 2002 roku, nr 75 poz. 690).


- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. akt notarialny własności nieruchomości, nabycie spadku, umowa dzierżawy). Formularz dostępny jest w starostwie powiatowym.


- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana - zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawa z dnia 27 marca 2003 r., Dz. U. nr 45, poz. 319). Jest tak tylko w sytuacji gdy nie ma planu miejscowego. Gdy jest taki plan, to taka decyzja nie jest potrzebna, nie trzeba dołączać wypisu i wyrysu z planu.


- zezwolenie Konserwatora Zabytków w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków objętych ochroną.


- zaświadczenie o przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego. Najczęściej ma to formę umowy pomiędzy projektantem a zamawiającym, w której to umowie określa się zakres prac projektowych i obowiązki stron. Gotowy projekt domu nie stanowi podstawy do uzyskania pozwolenia na budowę, musi bowiem być on zaadaptowany przez takiego uprawnionego projektanta. Zaadaptowanie polega na włączeniu zakupionego projektu gotowego w skład projektu budowlanego i wykonaniu  tzw. Projektu zagospodarowania działki i wprowadzenia ewentualnych niezbędnych zmian adaptacyjnych (np. wzmocnienia nośności fundamentów).

 

Ciekawostką może być to, iż projektant dokonujący adaptacji zakupionego wcześniej gotowego projektu architektoniczno-budowlanego jest jego projektantem w rozumieniu przepisów prawa.


- jeśli nie ma planu miejscowego, należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

- warunki zasilenia w energie elektryczną (umowę z Zakładem Energetycznym o dostawę prądu, w tym także o dostawę energii elektrycznej do celów budowlanych). Nie jest jednak konieczne (po 26 sierpnia 2006 roku)  uzyskanie pozwolenia na przyłączenie mediów. Wystarczy zgłosić zamiar ich budowy.

 

Opcjonalnie,  niektóre urzędy powiatowe mogą wymagać:


- mapkę własnościową z wpisem do rejestru gruntów

 

- uzgodnienie wjazdu na działkę

 

- przeprowadzenie badań gruntów z określeniem poziomu wód gruntowych

 

- wykonania adaptacji posadowienia fundamentów

 

- wykonanie adaptacji konstrukcji do warunków posadowienia

 

- projekt przyłączy

 

- dokument o odrolnieniu działki.

 

 

W razie stwierdzenia przez urząd błędów lub braków w przedłożonej dokumentacji, urząd nakłada obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając jednocześnie termin ich usunięcia. Jeśli wnioskujący nie dostarczy w terminie brakujących dokumentów urząd wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. Jeśli zostaną spełnione wszystkie wymagane warunki urząd musi wydać decyzję na budowę, bowiem pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim:


1) przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymaganego przepisami o ochronie środowiska

 

2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów. Powinny one być wydane w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Nie zajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań.  Zasady tej jednak nie stosuje się do przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w drodze decyzji.

 

3) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej - w przypadku budowy gazociągów o zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych.

 

W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ, w razie potrzeby określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,  określa terminy rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych. Określa także szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie, zamieszczenia informacji o obowiązkach i warunkach użytkowania obiektu. Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych rozpoczętych bez posiadania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

 

1) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

2) złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Na wydanie decyzji w sprawie wydania pozwolenia na budowę urząd ma 65 dni (wg prawa budowlanego) od daty złożenia wniosku. Według kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U z 2005 roku, nr.78 poz. 682) roku organy powinny załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki (art. 35. § 1). Decyzja musi być wydana nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej,  nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. W tym czasie urząd sprawdza kompletność naszego wniosku, zgodność projektu z wydanymi wytycznymi oraz przepisami techniczno-budowlanymi w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, użytkowania, zachowania odpowiednich warunków higienicznych i ochrony interesów osób trzecich.

 

Ale…


… prawo budowlane przewiduje także kary dla organu, który spóźnia się z wydaniem decyzji. Gdy starosta nie wyda pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku, organ wyższego stopnia (wojewoda) wymierza mu, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Kary te stanowią dochód Państwa (szkoda, że nie strony zainteresowanej wydaniem pozwolenia) Należy pamiętać jednak, że do tego terminu nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień z winy inwestora lub przyczyn niezależnych od urzędu.

 

Pozwolenie na budowę wydawane jest na formularzu urzędowym i staje się ono prawomocne dopiero w momencie, gdy żadna ze stron nie wniesie odwołania od decyzji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Należy pamiętać że np. sąsiedzi mogą wnieść odwołanie od takiej decyzji i budowę można rozpocząć dopiero po uprawomocnieniu się decyzji wyższej instancji (oczywiście o ile zaskarżone pozwolenie utrzymane będzie w mocy). Zgodnie z treścią art. 139 kpa, organ nie może wydać decyzji na niekorzyść strony, która się odwołuje. Oznacza to, że w postępowaniu odwoławczym nie nastąpią większe obostrzenia czyli nie zostanie wydana decyzja bardziej niekorzystna, niż w postępowaniu przed organem I instancji. Teoretycznie, bowiem wyjątkiem od tej zasady może być sytuacja, gdy wydana przez organ I instancji decyzja rażąco narusza prawo albo interes społeczny (czyli teoretycznie każda…).

 

Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, dlatego stronie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji do organu wyższego stopnia. Mogą to być różne urzędy, zależnie od tego który urząd wydał decyzję jako pierwsza instancja. Pamiętać należy jednak, że wniesienie odwołania powoduje wstrzymanie wykonania decyzji (wyjątek stanowi decyzja z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności). Samo odwołanie w swojej treści nie musi zawierać żadnych podstaw prawnych, po prostu wystarczy, że osoba, której wydano decyzję, nie jest z niej zadowolona.

 


Warto jednak wskazać w odwołaniu ewentualne błędy w decyzji:


-  niewłaściwą podstawę prawną rozstrzygnięcia, czyli to, że nie podano właściwego przepisu, który odnosiłby się do danego stanu faktycznego (np. wskazano niewłaściwy artykuł z prawa budowlanego)

 

- luki w uzasadnieniu faktami (np. zbyt ogólnikowo określono stan faktyczny) i w uzasadnieniu prawnym (np. nie podano pełnej podstawy prawnej, wszystkich artykułów, na mocy których powinno nastąpić rozstrzygnięcie).

 

 

W sytuacji opisanej powyżej odwołania od tych decyzji rozpatruje wojewoda, ale za pośrednictwem organu który pozwolenie wydał i wnieść je trzeba w terminie 14 dni od jej otrzymania lub jej ogłoszenia (rzadko). Organ ten ma 7 dni na przekazanie odwołania do drugiej instancji.  Wojewoda ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy. Organ odwoławczy sprawdza najpierw, czy odwołanie:


-  jest dopuszczalne, a więc czy zostało wniesione przez osobę, która jest stroną w danym postępowaniu oraz czy skarży konkretną decyzję;


-  zostało złożone w wymaganym terminie.

 

Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające i dowodowe, w którym osoba odwołująca się może wnioskować o uzupełnienie materiałów i dowodów w sprawie, chociażby przez przesłuchanie nowych świadków.  Można wycofać odwołanie w trakcie rozpatrywania sprawy przez organ odwoławczy. Postępowanie zostanie umorzone, chyba że organ ten orzeknie, iż decyzja narusza prawo lub interes społeczny. Należy pamiętać o tym iż jest  to dość szeroki sformułowanie. Organ odwoławczy może umorzyć postępowanie, utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję, uchylić zaskarżoną decyzję w całości lub w części, orzekając co do istoty sprawy lub też umarzając postępowanie w I instancji, uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.


Przed wniesieniem skargi do NSA przysługuje (od 1 stycznia 2004 roku) prawo zaskarżenia decyzji w sądzie administracyjnym. Na decyzję wojewody zatem przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, składana w terminie 30 dni od otrzymania decyzji organu II instancji, za pośrednictwem organu który wydał zaskarżaną decyzję. Wojewoda na przekazanie tej decyzji ma aż 30 dni. Sąd administracyjny z kolei nie jest obwarowany żadnymi terminami, by sprawę rozpatrzyć.

 


Skarga składana do sądu musi zawierać:


1) nazwę sądu, do którego jest skierowana

 

2) imię i nazwisko strony oraz miejsce zamieszkania, a także dane ewentualnych pełnomocników (należy dołączyć pełnomocnictwa)

 

3) oznaczenie rodzaju pisma (trzeba napisać, że jest to skarga)

 

4) określenie, czego strona się domaga

 

5) podpis strony lub jej pełnomocnika

 

6) wymienienie załączników.

 

 

W treści skargi należy wskazać: naruszenie prawa lub interesu prawnego, organ, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, zaskarżoną decyzję. Sąd rozstrzyga skargę w granicach danej sprawy, nie jest jednak związany zarzutami i wnioskami skarżącego ani powołaną przez niego podstawą prawną (to znaczy, że jeśli sąd dostrzeże inne nieprawidłowości i błędy w decyzji, to również o nich rozstrzygnie). Podobnie jednak jak w postępowaniu odwoławczym, sąd nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa, decyzję uzna wtedy za nieważną. Uwzględniając skargę na decyzję, czyli wydając wyrok korzystny dla skarżącego, sąd może: uchylić decyzję w całości albo w części, uznać decyzję za nieważną w całości lub części, uznać, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa. Sąd może też nie uwzględnić skargi, wtedy ją oddala.

 

Od wydanego przez sąd administracyjny wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Należy ją wnieść do sądu, który wydał skarżony przez nas wyrok, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. NSA również nie jest zobowiązany żadnym terminem na rozpatrzenie sprawy  (w praktyce trwa to około roku). Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego (przymus adwokacki), ponieważ można ją wnieść tylko ze ściśle określonych powodów:

 

- gdy sąd administracyjny naruszył prawo materialne (np. przepisy prawa budowlanego) przez przyjęcie błędnej jego wykładni lub niewłaściwe stosowanie

 

- gdy sąd administracyjny naruszył przepisy postępowania przed sądami administracyjnymi, a uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (np. orzekał sędzia, który powinien być wyłączony od orzekania z mocy ustawy, gdyż sprawa dotyczyła jego małżonka).

 

 - Jeśli skarga nie ma wskazanych wyżej podstaw, to NSA skargę oddala.

 

- Jeśli NSA skargę uwzględni, uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie, a sąd te- rozpoznaje sprawę w innym składzie.

 

Samo pozwolenie na budowę jest bezterminowo wydawane, czyli budować można nawet 20 lat… Pozwolenie na budowę ważne jest jednak dwa lata. W tym terminie należy rozpocząć budowę (np. tylko wylać fundamenty) ale przerwa taka nie może trwać dłużej niż 2 lata. Po tym okresie należy znowu się starać o nowe pozwolenie na budowę lub wznowienie robót. Prawo budowlane dopuszcza możliwość przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na inna osobę. Ma to miejsce, w momencie zbywania lub kupowania nieruchomości w trakcie budowy. Należy o tym koniecznie pamiętać, by kontynuacja budowy domu nie okazała się samowolą budowlaną! Organ, który wydał taką decyzję obowiązany jest do jej przeniesienia, pod warunkiem przyjęcia przez nabywcę wszystkich postanowień zawartych w decyzji oraz wykazania się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Może zdarzyć się, na końcu batalii o wydanie pozwolenia na budowę, gdy już je mamy, należy wprowadzić zmiany. Rozróżnia się zmiany istotne i nieistotne (niestety ustawodawca nie określił precyzyjnie granicy między nimi). Wskazówką pozwalającą rozdzielić rodzaje tych zmian jest to, czy w wyniku tych zmian należy wydać nową (kolejną) decyzję budowlaną. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

 

Istotne okoliczności to takie jak:

 

- zmiana objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu (inne usytuowanie budynku względem granic działki i nieruchomości sąsiednich)

 

-  zmiany charakterystycznych parametrów domu (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji). Nie można samodzielnie zwiększyć powierzchni domu, dobudować piętra ani z domu piętrowego uczynić parterowego, zwiększyć lub zmniejszyć długości i szerokości domu

 

-  zmiana warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne (dotyczy szkół, urzędów, ośrodków zdrowia)

 

-  zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części (np. część domu przeznaczyć na sklep)

 

- zmiana ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w wyniku czego projekt stałby się sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy (np. na terenie zabudowy mieszkaniowej postanawiamy jednak zbudować zakład produkcyjny).

 

We wszystkich powyżej opisanych sytuacjach zmiany wymagają wstrzymania prac budowlanych (postanowienie o wstrzymaniu budowy wydaje inspektor nadzoru) i złożenia wniosku o zmianę pozwolenia na budowę. Do wniosku należy dołączyć nowy projekt domu. Wznowić prace można dopiero po  zatwierdzeniu projektu i wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:


- zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu

 

- charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji


- zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne


- zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części


- ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.
Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia.

 

Okolicznościami nieistotnymi są:

-  rodzaju materiału, z którego będzie wykonany dach (o ile nie powodują zmiany wielkości dachu)


- rodzaju materiału, z którego stawiamy dom (jeśli nie powodują zmiany wielkości domu)


- przebiegu domowej instalacji energetycznej, wodociągowej, grzewczej, miejsca usytuowania kotła ogrzewającego dom


-  przeznaczenia pomieszczeń, na przykład w miejscu sypialni ma powstać kolejna łazienka, a w miejscu pomieszczenia gospodarczego sypialnia


- liczby okien, rodzaju otworów okiennych, liczby i rodzaju drzwi


-  rodzaju elewacji domu


- kąta nachylenia dachu, wysokości kalenicy oraz układu połaci dachowych Ważne jest to że, zmiana kąta nachylenia dachu i wysokości kalenicy będzie nieistotna, jeżeli będzie zgodna z wymaganiami planu zagospodarowania przestrzennego lub też decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli zatem w planie nachylenie dachu może zawierać się w granicach 30-50 stopni, to zmiana z 40 na 45 stopni jest nieistotna; jeśli jednak budujący przekracza wskazania planu, to wtedy zmiana będzie istotna i wówczas wymagane będzie kolejne pozwolenie na budowę).

 

POZWOLENIA NA BUDOWę NIE WYMAGA BUDOWA:


- obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:


a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

 

b) płyt do składowania obornika,

 

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m³,

 

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m³ i wysokości nie większej niż 4,50 m,

 

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m²;


- wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;


-  indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m³ na dobę


- altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m² w miastach i do 35 m² poza granicami
miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich


- wiat przystankowych i peronowych;


- budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m², służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei


- wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych


- parkometrów z własnym zasilaniem


- boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji


- miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie


- zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych


-tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska


- gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa


- obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin


- przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m²


- pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:


a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

 

b) uprawiania wędkarstwa,

 

c) rekreacji;


- opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, nie stanowiących konstrukcji oporowych


- pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych


- instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m³, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych


- przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych


- urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

 

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,

 

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,

 

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł

 

- obiektów małej architektury (np. altany, posąg, wodotrysk, huśtawka, drabinka, ławki, śmietnik, ogrodzenie)


- ogrodzeń


- obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych


- tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, nie pełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel


-  znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody


- instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

 

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

 

- remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem
obiektów wpisanych do rejestru zabytków

 

- dociepleniu budynków o wysokości do 12 m

 

 

- utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych

 

- instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym

 

- wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:

 

a) ziemnych stawów hodowlanych,


b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach
parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin

 

- wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50m³/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych

 

- przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych

 

- przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych

 

- wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu

 

- instalowaniu krat na obiektach budowlanych

 

- instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych

 

- montażu wolno stojących kolektorów słonecznych.

 

 

 

Źródło: budnet.pl
Autor: Agnieszka Mrozińska

Tagi

akt notarialny,

altana,

altany,

architektura,

barakowóz,

basen,

bezpieczeństwo,

bezpieczeństwo konstrukcji,

budowa,

budowa domu,

budownictwo,

budynek,

błędy,

ciąg,

czerwiec,

dach,

data złożenia wniosku,

decyzja,

decyzja o warunkach zabudowy,

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

dom,

doręczyć,

droga,

drzwi,

działka,

dzierżawa,

egzemplarz,

elewacja,

energia,

fundament,

fundamenty,

gaz płynny,

gmina,

gotowy,

gotowy projekt,

granica,

granica działki,

grunt,

głębokość,

huśtawka,

informacje,

infrastruktura,

inspektor nadzoru,

instalacja,

inwestor,

kabina,

kalenica,

kanał,

kocioł,

kolektor,

konstrukcja,

krata,

kubatura,

mapa,

mapa do celów projektowych,

materiał,

materiały,

materiały sypkie,

mały,

miasto,

moc,

monitoring,

montaż,

nachylenie,

nachylenie dachu,

nadzór,

niepełnosprawny,

nieprawidłowość,

nieruchomość,

Nieruchomości,

nośność,

obiekt,

obiekt małej architektury,

obornik,

obręb,

obudowa,

ocena oddziaływania na środowisko,

ochrona,

oczko,

oczyszczalnia ścieków,

odpowiedzialność,

ogród,

ogrodzenie,

okazały,

okno,

około,

opaska,

oranżeria,

orzeczenie,

osoby niepełnosprawne,

oświadczenie,

otwór,

państwo,

parterowy,

pełnomocnik,

piętra,

piętrowy,

plan,

plan zagospodarowania,

plan zagospodarowania przestrzennego,

planowanie,

pochylnia,

podstawa,

pomieszczenie,

pomost,

poniżej,

posadowienie,

powierzchnia,

powierzchnia domu,

powierzchnia zabudowy,

poziom wód gruntowych,

pozwolenia,

pozwolenie,

połać,

prąd,

prawo,

prawo budowlane,

projekt,

projekt domu,

projekt zagospodarowania działki,

projektant,

przebudowa,

przedłożyć,

przekazać,

przepis,

przepisy,

przeznaczenie,

przyjęcie,

przyroda,

przyłacze,

przyłączenie mediów,

płyta,

realizacja,

rejestr zabytków,

remont,

roboty budowlane,

rodzinny,

rozbiórka,

rozpatrywać,

rozpiętość,

rozstrzygnięcie,

rozwiązanie,

ruch,

rysunek,

rzeka,

Samochód,

sąsiad,

sieć,

sierpien,

Skarb Państwa,

skarga,

skargi,

skarpa,

sklep,

skład,

spadek,

sposób użytkowania,

stanowisko,

staw,

styczeń,

suszarnia,

sypialnia,

szafa,

szkoda,

tablica,

teren,

trakt,

uchybienie,

umowa,

uprawnienia,

urbanistyka,

urząd,

urzędy,

usytuowanie budynku,

uzasadnienie,

uzbrojenie terenu,

uzupełnienie,

użytkowanie,

użytkowanie budynku,

użytkownik,

warunki zabudowy,

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,

wielkość domu,

wina,

wjazd,

wniosek,

wodotrysk,

wydajność,

wykonanie,

wysokość,

wysokość kalenicy,

wznowienie robót,

własność,

własny,

zabezpieczenia,

zabezpieczenie,

zabudowa,

zakład produkcyjny,

zaplecze,

zarząd,

zatoka,

załącznik,

zbiornik,

zezwolenie,

zgłoszenie,

zmiana,

zmiana sposobu użytkowania

Czytaj też…

Czytaj na forum

 • odmawiam wnoszenia opłat za utrzymanie windy Liczba postów: 10 Grupa: Wspólnoty m... Ja niestety nie znam, ale mogę polecić http://www.tolift.pl/ - mają bardzo dobre ceny konserwacji wind oraz montażu
 • Jaka ilość wind Liczba postów: 3 Grupa: Rynek pierw... Możesz też się podpytać tej firmy: http://www.tolift.pl/ - znają się świetnie na montażu i konserwacji wind, więc pewnie będą w stanie coś podpowiedzieć
 • Mieszkanie w bloku Liczba postów: 7 Grupa: Rynek pierw... Użytkownik mario_kruk napisał: Zastanawiam się z żoną nad budową domu lub kupnem mieszkania, może podzielicie się swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie? ja sa...
 • Mieszkania dla mlodych Liczba postów: 11 Grupa: Rynek pierw... widziałeś ofertę activ investment? oni mają MDM - kupowałem u nich w 4 wieżach i całkiem sobie chwalę takie rozwiązanie! a nie wiadomo jak długo mdm jeszcze pot...
 • czy potrzebny kierownik budowy Liczba postów: 5 Grupa: Przepisy pr... O, to widze,że nie tylko ja korztsałem z http://www.marbud-nadzorbudowlany.pl/ :) Popieram -u nich na pewno sie dowiesz czego trzeba, przemiła obsługa.

Ostatnio na forum

 • blacha trapezowa Liczba postów: 46 Grupa: Robimy dach w http://sklep.hart-metale.pl/ mają dobrej jakości blachy, wg mnie warto u nich zamawiać produkty
 • Ogrody Liczba postów: 23 Grupa: Ogrody Mi sie bardzo podobają te aranżacje ogórdów http://iglaki.agro.pl/baza_foto_galeria/ ogrody/20.jpg i http://iglaki.agro.pl/baza_foto_galeria/ ogrody/5.jpg - która...
 • Co sądzicie o domach szeregowych Liczba postów: 60 Grupa: Domy szereg... oczywiscie, a przy okazji tworzą fajny klimat przedmieść
 • Podłogi Liczba postów: 64 Grupa: Robimy stro... Ja jestem zwolennikiem podłóg betonowych, jakis czas temu zlecałem jej wykonanie, korzystałem z chemii budowlanej http://cemix.com.pl/, wedlug mnie jest jakości...
 • Usługi Dźwig Kołobrzeg, usługi koparko ładowarka k... Liczba postów: 4 Grupa: Firmy budow... Tez ostatnio zdecydowałem się na zakup dźwigu. Kolega polecil mi firme https://sklep.dzwigi.net.pl/. Bardzo solidny sprzęt, wysoka jakość, z pewnościa będzie sł...
 • Lampy do pokoju dziecka Liczba postów: 45 Grupa: Nowości ara... Ja jestem fanką tych z http://www.lampsandco.pl/ - są naprawdę piękne i oryginalne, a przy tym bardzo porządnie wykonane :)

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 18607 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 326

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >