Systemy przeciwoblodzeniowe: sposób montażu

Systemy przeciwoblodzeniowe: sposób montażu

System ogrzewania przeciwoblodzeniowego, oparty na sterowniku devireg 850™, jest stosowany w celu utrzymania, w warunkach zimowych, zewnętrznych powierzchni w stanie wolnym od śniegu i lodu. Umożliwia bezpieczne korzystanie z parkingów, chodników, wjazdów do garaży, schodów, dróg, wiaduktów, mostów itp. ... przez użytkowników. Czytaj dalej

Zalecenia dotyczące montażu
Sterownik mikroprocesorowy devireg 850™ jest w pełni automatycznym, cyfrowym urządzeniem elektronicznym. Działa w oparciu o pomiary dokonywane przez cyfrowe czujniki temperatury i wilgoci, umieszczone w terenie. Sterownik na podstawie wyników pomiarów uzyskanych z czujników załącza system grzewczy jedynie w optymalnie dobranych momentach, zależnych od warunków atmosferycznych. Wykorzystując wyniki pomiarów wilgoci i temperatury sterownik pozwala na zaoszczędzenie około 75% energii elektrycznej w stosunku do systemów z pomiarem jedynie temperatury. Dokładność pomiarów cyfrowych czujników współpracujących ze sterownikiem jest dużo większa od czujników analogowych. W rezultacie system przeciwoblodzeniowy ze sterownikiem devireg 850™ zapewnia optymalną funkcjonalność i niskie koszty eksploatacji.

1.a. Rozmieszczenie czujników/puszek montażowych w strefie grzewczej

Właściwe usytuowanie czujników w terenie ma zasadniczy wpływ na poprawną pracę systemu. Prosimy o stosowanie się do poniższych wskazówek dotyczących rozmieszczenia czujników:

1: Muszą być zainstalowane dwa czujniki „zimny” i „ciepły”.
2: Czujnik „ciepły” (oznaczony czerwoną etykietą) powinien być montowany w takim miejscu strefy grzewczej, które najbardziej narażone jest na powstanie wilgoci np.: środkowa część strefy grzewczej, z dala od budynków i innych elementów zabudowy terenu. Jeżeli to możliwe należy wybrać punkt najbardziej narażony na opady śniegu.

3: Czujnik „zimny” (oznaczony niebieską etykietą) powinien być umieszczony w strefie grzewczej w miejscu gromadzenia się wody będącej wynikiem rozpuszczenia śniegu np.: wcieniu obiektów lub w zagłębieniu terenu.Czujnik powinien być umieszczony ponad 1m od budynków/zabudowań.

 

4: Czujniki muszą być umieszczone w obrębie strefy grzewczej, maksymalnie 1 m od brzegu strefy.
5: Czujniki powinny być umieszczone pomiędzy odcinkami kabla grzejnego. Minimalna odległość czujnika od kabla grzejnego nie może przekraczać 1 cm.
6: Czujniki muszą być zamontowane w poziomie niezależnie od ukształtowania terenu.
7: Odległość między czujnikami nie może być mniejsza niż 50 cm.

W celu uzyskania porady w najbardziej optymalnym rozmieszczeniu czujników prosimy o kontakt z najbliższym Partnerem DEVI.

1.b. Montaż kabli podłączeniowych
Obydwa czujniki powinny być podłączone do sterownika devireg 850™. Podłączenia najlepiej dokonać za pośrednictwem instalacyjnej puszki montażowej (patrz rysunek), łącząc w niej przewody od czujników z kablem podłączeniowym do sterownika.
Takie rozwiązanie umożliwia swobodę w ustaleniu długości kabli do czujników, szczególnie przy dużych odległościach od miejsca montażu sterownika. Przy małych odległościach czujniki mogą być bezpośrednio podłączone do sterownika devireg™ 850™.
Przekroje żył kabli podłączeniowych, w zależności od odległości czujnika od sterownika, podane zostały w tabeli. Każdy z czujników wyposażony jest w przewód o długości 15 m. W puszce montażowej czujnika należy uwzględnić około 0,5 m zapasu przewodu, który powinien być ułożony na dnie obudowy czujnika. Przewód podłączeniowy czujników jest czterożyłowy.  Ewentualnego przedłużenia (kabel podłączeniowy) należy dokonać również przewodem czterożyłowym.

1.c. Montaż czujników
Obudowy czujników należy zainstalować zgodnie z zasadami wykonywania instalacji elektrycznych oraz według poniższych wskazówek i rysunków:

1: Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie zalewania kabli grzejnych, nie przykryć betonem obudowy czujnika.

2: Obudowy czujników powinny umożliwiać poziome usytuowanie czujnika w stosunku do poziomu terenu (powierzchnia czynna czujnika musi być usytuowana poziomo).
3: Obudowa czujnika powinna być umieszczona na twardym podłożu (podłoże betonowe), aby uniemożliwić zagłębianie się czujnika w grunt, w przypadku przejmowania dużych obciążeń (przejazdy ciężarówek itp. ...).  4: Obudowa powinna być przymocowana wkrętami do twardego podłoża (w dolnej części obudowy wykonane są dwa otwory przewidziane do tego celu).

5: Przewody podłączeniowe czujników powinny być umieszczone w rurce montażowej (np.: peshel Ø 16 mm) wchodzącej w nacięcie w dolnej części obudowy.

 

 

6: Należy przewidzieć około 0,5 m zapas przewodu podłączeniowego czujnika, który powinien być ułożony w dolnej części obudowy.
7: Czujniki należy umieścić w obudowie w taki sposób, aby ich powierzchnia czynna była usytuowana poziomo oraz dwa wzdłużne nacięcia na czujnikach pokrywały się z dwoma nacięciami na górnej części obudowy (umożliwi to późniejszy, ewentualny demontaż czujnika).

 

Uwaga!
W szczególnych przypadkach dopuszczalny jest montaż czujników bez obudowy.

Instalacje w asfalcie:
Temperatura otaczającego obudowę asfaltu nie może przekraczać 80°C. W celu ochrony obudowy czujnika przed wysoką temperaturą wylewanego asfaltu można wykonać osłonę z drewna, metalu itp. ... Osłonowa rurka przewodów łączących, w tym przypadku, powinna być metalowa – odporność na wyższą temperaturę.

1.d. Schematy podłączenia sterownika
Sterownik devireg™ 850 oraz zasilacz należy montować na listwie typu DIN i połączyć według schematu na rys. A. Następnie podłączyć do sterownika elementy grzejne (kable/maty) zgodnie z poniższymi wskazówkami (schematy na rys. B,C,D,E,F).

 

                                                   

 

1.e. Uruchamianie sterownika devireg™ 850
Po załączeniu zasilania sterownika devireg™ 850, należy wybrać wersję językową. Należy nacisnąć przycisk dla wybranej wersji językowej. Następnie zatwierdzić wybór, naciskając przycisk .  System dokona wewnętrznego testu sterownika i ustawień parametrów fabrycznych oraz poprawności podłączenia czujników (patrz część 3, Dane techniczne). Przez około 5-60 sekund wyświetlony będzie komunikat: „Kontrola systemu”.  Następnie, w przypadku pozytywnego wyniku testów wyświetlony zostanie komunikat: „System OK.” lub informacja o błędzie w systemie (patrz część 2.c., Komunikaty błędów).                                         

 

UWAGA!
W przypadku podłączenia elementów grzejnych według schematów E i F należy bezwzględnie wybrać tryb pracy: „Wyjście pojedyncze” (patrz część 2.a., Wskazówki dla użytkownika).

F - podłączenie bezpośrednie
(wyjście pojedyńcze)


Opis schematów:

A- schemat połączeń sterownika devireg™ 850
B- schemat podłączenia kabli grzejnych (400 V) w układzie przełączania gwiazda/trójkąt (mała/duża moc); podwójne wyjście
C- schemat podłączenia kabli grzejnych (400 V) w układzie przełączania szeregowo/równolegle (mała/duża moc) ; podwójne wyjście
D- schemat podłączenia kabli grzejnych (400 V) w układzie przełączania 230/400 V (mała/duża moc) ; podwójne wyjście
E-schemat bezpośredniego podłączenia elementów grzejnych (230/400 V) przez stycznik (obciążenia większe od 16 A) ; pojedyńcze wyjście
F- schemat bezpośredniego podłączenia elementów grzejnych (230/400 V) do sterownika (obciążenia do 16 A)

1.f. Opis działania systemu
Sterownik devireg™ 850 działa w oparciu o kombinację zmierzonej temperatury i wilgoci. Temperatura i wilgoć mierzone są przez dwa czujniki umieszczone w gruncie ochranianej przed oblodzeniem powierzchni. W celu prawidłowego doboru nastaw sterownika należy poznać poniższe podstawowe parametry systemu.

Temperatura topnienia
Zmiana „temperatury topnienia” wpływa na zmianę punktu zadziałania systemu w przypadku wystąpienia wilgoci i niskich temperatur. Fabrycznie wartość „temperatury topnienia” ustawiona jest na 4°C. Oznacza to, że system załączy ogrzewanie, jeżeli wykryta została wilgoć i temperatura spadła poniżej 4°C.

Temperatura gruntu
Zmiana „temperatury gruntu” wpływa na zmianę punktu zadziałania systemu w przypadku wystąpienia niskich temperatur oraz poziomu wilgoci poniżej ustawionej wartości. Fabrycznie ustawiona wartość „temperatury gruntu”: -3°C.

Poziom wilgoci
Wartość „poziomu wilgoci” decyduje o uznaniu przez system, że powierzchnia jest sucha (poniżej ustawionego „poziomu wilgoci”) lub jest mokra (przekraczająca ustawiony „poziom wilgoci”). Fabrycznie ustawiona wartość „poziomu wilgoci”: 50

Dogrzewanie
Możliwa jest również zmiana czasu dogrzewania, w którym system załączy ogrzewanie pomimo wykrycia, że powierzchnia jest sucha. Fabrycznie ustawiony czas „dogrzewania”: 1 godz.

Wysoki poziom bezpieczeństwa – wyższe zużycie energii.  Jeżeli wymagany jest wysoki poziom bezpieczeństwa ochrony powierzchni przed powstaniem oblodzenia, należy ustawić dużą wartość „temperatury gruntu” (około: 0°C) oraz dużą wartość „temperatury topnienia”. Należy także dokonać ustawienia niskiej wartości „poziomu wilgoci” (około: 5) i długiego okresu czasu „dogrzewania”. Powyższe ustawienia zapewnią utrzymanie suchej powierzchni, ale również wyższe zużycie energii elektrycznej.

Niski poziom bezpieczeństwa – niskie zużycie energii.  Jeżeli ważniejsze jest niskie zużycie energii elektrycznej musimy pogodzić się z niższym poziomem bezpieczeństwa ochrony powierzchni przed powstaniem oblodzenia. W takim przypadku należy ustawić niską wartość „temperatury gruntu” i „temperatury topnienia” oraz dużą wartość „poziomu wilgoci” i wyłączyć funkcję „dogrzewania” (ustawienie: 0). W rezultacie system zapewni niskie zużycie energii elektrycznej, natomiast powstanie możliwość okresowego oblodzenia ochranianej powierzchni.
Ustawienia fabryczne zapewniają stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa ochrony powierzchni przed powstaniem oblodzenia (patrz część 3, Ustawienia fabryczne).

 

Źródło: budnet.pl
Autor: DEVI / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

 • Własna firma Liczba postów: 223 Grupa: Firmy budow... Przeprowadzacie może badania rynku? Jeśli nie to warto zainteresować się tym tematem. Warto skorzystać z usług najlepiej przygotowanych do tego zadania specjali...
 • Podatki Liczba postów: 44 Grupa: Moja budowa Gibraltar, mimo że pod suwerennością brytyjską, posiada unikalny system podatkowy z bardzo niską stawką VAT, co jest wynikiem jego specjalnego statusu. Ta cecha...
 • Michigan Football 2023 agenda introduced Liczba postów: 1 Grupa: Firmy budow... Michigan Soccer at the moment is aware of anytime and exactly where theyl be enjoying competition upcoming time. The Massive 10 introduced the 2023 agenda of e...
 • Jak zrobić prosty remont mieszkania do 5 tysięcy z... Liczba postów: 31 Grupa: Budowa i re... Bezpieczeństwo pracy z wiertłami koronowymi jest kluczowe. Pracownik powinien zawsze nosić odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne, rękawic...
 • Jak wybrać panele fotowoltaiczne? Liczba postów: 34 Grupa: Budowa i re... Wiedzę z zakresu rynku energetycznego znacząco poszerzycie dzięki portalowi https://globenergia.pl/moj-prad-60-zmien i-sie-maksymalna-moc-dotowanych-instalac ji-f...

Ostatnio na forum

 • Samemu czy z firmą Liczba postów: 5 Grupa: Aktualności Każdego w końcu czeka przeprowadzka i do tego polecam fantastyczną firmę przeprowadzkową https://www.przeprowadzkiwroclaw.pl Bardzo dobrze się z nimi współpraco...
 • Podłogi drewniane - parkiet, deski... Liczba postów: 374 Grupa: Robimy stro... Osobiście uważam, że drewno naturalne na podłodze to najlepsza rzecz! To rozwiązanie zdrowe, bezpieczne i generalnie rekomendowane rodzinom z małymi dziećmi ;)....
 • Pokój dla dziecka Liczba postów: 197 Grupa: Nowości ara... Bardzo ciekawą ofertę edukacyjnych zabawek dla dzieci posiada sklep https://www.toyz.pl/ Z pewnością znajdziecie tam idealną propozycje dla każdego dziecka.
 • Ogrody Zimowe Liczba postów: 96 Grupa: Ogrody Ogrody zimowe to najlepsza propozycja i bardzo mi się podobają, aby można było pięknie korzystać z niego przez cały rok. Chcecie sprawdzić, które opcje są najko...
 • Rozbiórki Liczba postów: 107 Grupa: Stawiamy śc... A propos takich czynności jak skup złomu to warto pamiętać, że dobrze jest zezłomować starą niepotrzebną pralkę czy z gospodarstwa rolnego pług itd.
 • blacha trapezowa Liczba postów: 142 Grupa: Robimy dach Gdy wiata ma być solidna to tylko blachotrapez. Klienci czasem szukają innych rozwiązań ale to są opcje mniej korzystne w relacji jakość do ceny.

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 19201 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 258

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >