Jaka dokumentacja jest związana z przejęciem i zabezpieczeniem placu budowy?

Jaka dokumentacja jest związana z przejęciem i zabezpieczeniem placu budowy?

Przystępując do prac budowlanych na budowie, podmioty biorące udział w planowanej inwestycji mają obowiązek zgłosić swój akces odpowiednim organom w postępowaniu administracyjnym.

 


Odwołując się do art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. z.) wskazać należy, że rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Jednocześnie wskazane jest, co należy rozumieć przez prace przygotowawcze, i tak ustawodawca uznał, że takimi pracami są:

 

1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;


2) wykonanie niwelacji terenu;


3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;


4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

 

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, także rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Podejmując prace przygotowawcze, inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

 

W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Inwestor winien również podać informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Inwestor rozpoczynając inwestycję budowlaną jest obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

 

Jednocześnie ustawa nakłada obowiązki na wybranego przez inwestora kierownika budowy (robót). Kierownik budowlany jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki, umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych), odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).

 

Nie wszystkie ze wskazanych obowiązków stosuje się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. W takim wypadku wystarczy, żeby kierownik budowy w sposób odpowiedni zabezpieczył teren budowy. Także ogłoszenie, o którym mowa powyżej, stosuje się do budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. Nie na każdej budowie wystarczy, aby inwestor wyznaczył kierownika dla całej inwestycji. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.

 

W przypadku zmiany osób pełniących obowiązki kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego czy projektanta sprawującego nadzór autorski, Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o takiej zmianie, podając jednocześnie od kiedy nastąpiła zmiana. Do składanego zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia tych osób o przejęciu obowiązków.

 

Podkreślić należy także, że pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. To ostatnie jest bardzo istotne, gdyż tylko w zakresie gruntu, do którego inwestor posiada tytuł prawny możliwym jest wystąpienie do organu administracji o wydanie pozwolenia na budowę.

 

Źródło: e-forum / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Ostatnio na forum

  • Pokój dla dziecka Liczba postów: 186 Grupa: Nowości ara... Warto wybrać odpowiednie doniczki do pokoju dziecka.
  • Jaka będzie łazienka przyszłości? Liczba postów: 8 Grupa: Wnętrza Szukając wysokiej jakości baterii i kranów do swojej łazienki to serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej marki Sotbe https://sklep.sotbe.com/ w....
  • Ogrody Zimowe Liczba postów: 87 Grupa: Ogrody Ogrody zimowe to najlepsza propozycja i bardzo mi się podobają, aby można było pięknie korzystać z niego przez cały rok. Chcecie sprawdzić, które opcje są najko...
  • Ogrody Liczba postów: 374 Grupa: Ogrody To co mogę doradzić odwiedzającym to zakup roślin w szkółce drzewek i krzewów ozdobnych Bór. A dlaczego tam? Bo oni mają duży asortyment, atrakcyjne ceny i dbaj...
  • Konferencja "Buduj z Drewna" Liczba postów: 4 Grupa: Konferencje... Organizujcie konferencje? Domyślam się, że trzeba mieć wiele kwestii na głowie i najlepiej stworzyć sobie całą listę wszystkich ważnych punktów, aby o niczym ni...
  • Odgrzybianie murów i konstrukcji drewnianych budyn... Liczba postów: 38 Grupa: Stawiamy śc... Pleśń i grzyb to poważny problem, który nie tworzy się na ścianie w jedną noc. Czasem jednak łatwo przeoczyć jego pierwsze symptomy. Gdy zaczyna się on pojawiać...

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 18194 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 106

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >