O zmianie ustawy - Prawo budowlane

O zmianie ustawy - Prawo budowlane

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw Czytaj dalej

 

USTAWA

z dnia 27 marca 2003 r.

o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 1)

(Dz. U. Nr 80, poz. 718)

 


Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

    w art. 2 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) o zabytkach - w odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.";

    w art. 3:
        po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

        "2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku,",

        pkt 6 otrzymuje brzmienie:

        "6) budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,",

        pkt 7 otrzymuje brzmienie:

        "7) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,",

        pkt 9 otrzymuje brzmienie:

        "9) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,",

        pkt 15 otrzymuje brzmienie:

        "15) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,",

        w pkt 19 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 20 i 21 w brzmieniu:

        "20) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

        21) opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.";
    art. 4 otrzymuje brzmienie:

    "Art. 4. Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.";

    art. 5 otrzymuje brzmienie:

    "Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
        spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
            bezpieczeństwa konstrukcji,
            bezpieczeństwa pożarowego,
            bezpieczeństwa użytkowania,
            odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
            ochrony przed hałasem i drganiami,
            oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,
        warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
            zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
            usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,


        możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,

        niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,

        warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,

        ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
        ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską,

        odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,

        poszanowanie, występujących w obszarze obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,

        warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

    2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7.";

    po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

    "Art. 5a. 1. W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

    2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inwestora oraz właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości, jeżeli na tych nieruchomościach są lub będą wykonywane roboty budowlane.";

    art. 6 otrzymuje brzmienie:

    "Art. 6. Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów budowlanych lub funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych, należy zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5, zrealizować je przed oddaniem tych obiektów (zespołów) do użytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego zagospodarowania we właściwym stanie techniczno-użytkowym przez okres istnienia obiektów (zespołów) budowlanych.";

    użyte w art. 7 w ust. 2 w pkt 1 i w pkt 2, w ust. 3 w pkt 1 i w pkt 2, w art. 10 w ust. 4 w zdaniu wstępnym, w ust. 5, w ust. 7 i w ust. 8, w art. 16 w ust. 1, w art. 19 w ust. 2, w art. 34 w ust. 6, w art. 43 w ust. 4, w art. 45 w ust. 4, w art. 64 w ust. 4, w art. 72 w ust. 1 i w ust. 2, w art. 84b w ust. 4, w art. 88 w ust. 3 i w ust. 9 oraz w art. 88a w ust. 3, w różnych przypadkach, wyrazy "minister właściwy do spraw architektury i budownictwa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej";

    w art. 9:
        w ust. 1 wyrazy "w art. 5 ust. 1 pkt 3" zastępuje się wyrazami "w art. 5 ust. 1 pkt 4",

        ust. 3 otrzymuje brzmienie:

        "3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać:
            charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
            szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
            propozycje rozwiązań zamiennych,
            pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską,
            w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.";

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Źródło: budnet.pl

Tagi

altana,

architektura,

areszt,

barakowóz,

basen,

bezpieczeństwo,

bezpieczeństwo konstrukcji,

biblioteka,

biblioteki,

brama,

bramy,

budowa,

budowla,

budownictwo,

budynek,

centrum handlowe,

charakterystyka,

ciepło,

czerwiec,

dach,

decyzja,

decyzja o warunkach zabudowy,

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

decyzje,

do przeniesienia,

do ustalenia,

dok,

dokumenty,

dom,

domy,

doręczyć,

dostawa,

droga,

droga kołowania,

działka,

dziecko,

dziennik budowy,

egzemplarz,

elewacja,

Energetyka,

energia,

estakada,

falochron,

galeria,

garaż,

Garaże,

gaz,

gaz płynny,

gmina,

granica,

granica działki,

grudzień,

grunt,

głębokość,

hałas,

informacje,

inspektor nadzoru,

inspektor nadzoru budowlanego,

inspektor nadzoru inwestorskiego,

inspektorat nadzoru budowlanego,

instalacja,

internat,

inwentaryzacja,

inwestor,

izolacja,

jaz,

kabina,

kalenica,

kanał,

kasa,

kierownik,

kierownik budowy,

kierownik robót,

kino,

komin,

kominy,

konserwator zabytków,

konstrukcja,

kontrola,

kontrole,

krata,

książka,

książka obiektu,

książka obiektu mostowego,

książki,

kubatura,

kwalifikacje,

kładka,

laboratorium,

linia zabudowy,

lipiec,

lokomotywownia,

manewrowy,

materiał,

materiały,

materiały sypkie,

mały,

miasto,

moc,

monitoring,

montaż,

nabrzeże,

nadzór,

nastawnia,

niepełnosprawny,

nieprawidłowość,

nieruchomość,

Nieruchomości,

obiekt,

obiekt budowlany,

obiekt małej architektury,

obornik,

obudowa,

ocena zgodności,

ochrona,

ochrona środowiska,

oczko,

oczyszczalnia ścieków,

odbudowa,

odebrać,

odległość od granicy działki,

odpad,

odpowiedzialność,

odstepstwo,

ogród,

ogrodzenia,

ogrodzenie,

opaska,

opinie,

osoby niepełnosprawne,

osprzęt,

oświadczenie,

oszczędność,

oszczędność energii,

oszczędności,

otoczenie,

paliwa,

paliwo,

państwo,

parterowy,

pensjonat,

peron,

pirs,

plan,

plan zagospodarowania,

plan zagospodarowania przestrzennego,

planowanie,

pochylnia,

podmiot,

podstacja,

podstawa,

pogorszenie stanu,

pomost,

pompownia,

poniżej,

porta,

powierzchnia,

powierzchnia zabudowy,

powszechny,

pozwolenia,

pozwolenie,

pozwolenie na użytkowanie,

pozwolenie na użytkowanie obiektu,

połać,

pracownik,

prawo,

prawo budowlane,

premia,

próg,

program,

projekt,

projekt budowlany,

projekt zagospodarowania działki,

projektant,

projekty,

prosty,

protokół,

przebudowa,

przedsiębiorstwo,

przedłożyć,

przegroda,

przejście,

przepis,

przepisy,

przepisy wykonawcze,

przepust,

przeznaczenie,

przeznaczenie obiektu,

przyjęcie,

przyroda,

przyłącza,

przyłacze,

płyta,

płyty,

realizacja,

regulacja,

rejestr zabytków,

reklama,

remont,

roboty budowlane,

rozbiórka,

rozpiętość,

rozstrzygnięcie,

ruch,

rurociąg,

rysunek,

rzeka,

rzeźnia,

Samochód,

sanatorium,

schronisko dla bezdomnych,

sieć,

sierpien,

Skarb Państwa,

skarga,

skargi,

skarpa,

sklep,

skrzyżowanie,

skłądowisko odpadów,

specjalność,

sprawność,

stacja obsługi pojazdów,

stacja uzdatniania wody,

stanowisko,

staw,

stawka,

strefa,

styczeń,

suszarnia,

syfon,

syfony,

sztuka,

tablica,

teren,

trakt,

uciążliwość,

umocnienie brzegu,

upoważnienie,

uprawnienia budowlane,

uprzednio,

urząd,

uzasadnienie,

uzbrojenie terenu,

uzgodnienia,

uzupełnienie,

użytkowanie,

użytkownik,

warsztat,

warunki zabudowy,

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,

wał,

wały przeciwpowodziowe,

wejście,

wiadukt,

wjazd,

wniosek,

woda,

wyciąg,

wyciągi,

wydajność,

wydzielenie,

wydzielić,

wykonanie,

wykonany z,

wykonczenie,

wymiana,

wyposażenie,

wysepka,

wysoki,

wysokość,

wysokość kalenicy,

wyspa,

wytwórnia,

wytyczyć,

wzniesienie,

wznowienie robót,

wzór,

własny,

z upoważnienia,

zabezpieczenia,

zabezpieczenie,

zabezpieczenie budowy,

zabudowa,

zabytki,

zakończenie budowy,

zaniechanie,

zaopatrzenie,

zaplecze,

zarząd,

zatoka,

zawiadomić,

zawiadomienie o zakończeniu budowy,

załącznik,

zbiornik,

zgłoszenie,

zjazd,

zmiana,

zwrot,

złoty

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Jaki sklep meblowy polecacie Liczba postów: 2 Grupa: Moja budowa Może ktoś z Was jest w stanie zaproponować jakiś sensowny sklep z meblami. Mieszkanie kupione, niedługo będzie oddane przez dewelopera i trzeba myśleć, gdzie je...
  • Kanalizacja Liczba postów: 251 Grupa: Moja budowa Ja polecam zapoznać się z ofertą firmy https://kan-fix.pl/, która oferuję usługi z zakresu bezwykopowej naprawy kanalizacji. Polecam zapoznać się z oferta,która...
  • Beton towarowy Liczba postów: 12 Grupa: Firmy budow... Jak na razie to nikt panu w tym wątku nie pomógł.To naprawdę jest bardzo źle. __________________________________ _______________ tanie przeprowadzki Kraków
  • Instalacja wodna - przeciek niekontrolowany Liczba postów: 9 Grupa: Budowa i re... Sądzę, że możesz sprawdzić ofertę firmy www.krotos.pl. Zajmują się sprzedażą kurków wodnych i armatury wodnej. Dysponują bardzo szerokim asortymentem, atrakcyjn...
  • Jak się zabezpieczyć przed brakiem prądu z sieci? Liczba postów: 76 Grupa: Budowa i re... Tu sprawa jest oczywista, najlepiej postawić na agregat prądotwórczy. Takie o mniejszej mocy nie powinny kosztować aż tak dużo :) Jak będziecie takiego sprzętu....

Kalkulator ilości tapety

Społeczność budnet.pl ma już 16202 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 101

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >